Aktualności

Konkurs na granty badawcze CyberiADa-1

   

Rada Naukowa Priorytetowego Obszaru Badawczego
Cyberbezpieczeństwo i analiza danych  zainicjowała pierwszy
konkurs na granty badawcze  CyberiADa-1.

    

Podstawowym celem grantów badawczych konkursu CyberiADa-1  jest wspieranie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie ID-UB, do których w szczególności należą:

  1. publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach i konferencjach naukowych
    (tj. za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSW), najlepiej z listy rekomendowanych czasopism i materiałów konferencyjnych z pierwszego decyla wg CiteScore bazy Scopus, umieszczonej w załączniku 5,
  2. pozyskanie zewnętrznego finansowania badań w ramach projektów międzynarodowych lub krajowych,
  3. nawiązanie współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi zakończone złożeniem wniosku badawczego w ramach współpracy międzynarodowej,
  4. opracowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i analizy danych możliwych
    do wdrożenia do praktyki, a szczególnie nadających się do opatentowania i komercjalizacji.

  
Tematyka  projektów zgłaszanych do konkursu CyberiADa-1 musi dotyczyć badań z zakresu cyberbezpieczeństwa, bądź analizy danych.  

Projekt może mieć charakter  indywidualny lub  zespołowy . Wnioskodawcą, a zarazem  kierownikiem projektu , może być jedynie pracownik zatrudniony w Politechnice Warszawskiej jako podstawowym miejscu pracy, z wyłączeniem członków Rady Naukowej Centrum POB-CyberAD.

Maksymalny czas realizacji  projektu nie może przekroczyć daty  31 grudnia 2021 roku .

Wniosek o grant składany jest  wyłącznie w wersji elektronicznej (wersja edytowalna oraz skan)
do Centrum POB-CyberAD na adres e-mail:  pob.cyberad@pw.edu.pl . Wnioskodawca może złożyć tylko  jeden  wniosek o grant w ramach konkursu CyberiADa-1.

Termin składania wniosków upływa dnia  1 czerwca 2020 roku o 23:59 .

Wnioski o granty ocenia Rada Naukowa Centrum POB-CyberAD.  Ocena wniosków jest  dwuetapowa .
Decyzja o przyznaniu finansowania zostanie podana  w ciągu miesiąca  od ostatecznego terminu składania wniosków.

  
Dokumentacja konkursu:

POB_CyberiADa_Regulamin (pdf, 176,42 kB)
application/msword  POB_CyberiADa_Wniosek (msword, 94,50 kB)