System OMEGA-PSIR (Ω-ΨR)

Od ponad 10 lat Zakład Systemów Informacyjnych Instytutu Informatyki WEiTI  realizuje szereg prac naukowo badawczych w zakresie eksploracji danych tekstowych i Internetu, wyszukiwania informacji, tworzenia ontologii itp. z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

W szczególności w latach 2010-2014 w ramach ogólnopolskiego projektu SYNAT finansowanego ze środków NCBiR, pracownicy ZSI  stworzyli środowisko badawcze do analizy danych tekstowych na potrzeby akwizycji danych naukowych oraz ekstrakcji wiedzy na potrzeby bazy wiedzy. Opracowano podstawy naukowe do badania treści i podobieństwa dokumentów tekstowych, algorytmy klasyfikacji informacji, nowe metody grupowania danych tekstowych oraz algorytmy odkrywania znaczeń terminów wieloznacznych. Opracowano także nowatorską metodę automatycznego tłumaczenia słowników specjalistycznych, wspomagających budowanie warstwy leksykalnej ontologii dziedzinowych oraz indeksowanie dwujęzyczne tekstów w repozytorium. Ponadto opracowano narzędzia do budowania i utrzymywania ontologii dziedzinowych.

W oparciu o uzyskane wyniki teoretyczne zrealizowano kompletny i działający system OMEGA-PSIR (Ω-ΨR). W systemie zaimplementowano akwizycję danych z Internetu, semantyczne tagowanie tekstów, odkrywanie zainteresowań naukowców, tworzenie rankingów pojedynczych naukowców, jak też zespołów i jednostek badawczych, odkrywanie powiązań i współpracę pomiędzy zespołami, wykrywanie nowych kierunków badań, trendów, itp.

System ten w skali światowej stanowi modelowe rozwiązanie dla potrzeb uczelni w zakresie zarządzania badaniami naukowymi w zakresie potencjałów ludzkich i materialnych, przejmując najlepsze rozwiązania stosowane w różnych systemach uczelnianych w świecie, a jednocześnie wprowadzając własne rozwiązania.

Jest to unikalne połączenie wielu funkcji, w szczególności:

1) funkcji repozytoryjnych, 

2) sprawozdawczości w zakresie badań, ocen naukowców, ich wyników badań i prowadzonych projektów (przez powiązanie projektów z publikacjami),

3) transferu wiedzy w ramach uczelni i na zewnątrz,

4) propagowania osiągnięć uczelni i jej ludzi w świecie,

5) integrujących zespoły uczelni zajmujących się podobną tematyką. 

System został wdrożony na Politechnice Warszawskiej (baza REPO, dostępna publicznie tutaj). System wzbudził duże zainteresowanie wśród społeczności akademickiej w kraju i jest wdrażany w innych uczelniach.