OKNO

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE - OKNO

 

Praktyki są obowiązkowe dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja niestacjonarnych studiów inżynierskich I stopnia prowadzonych przez Ośrodek Kształcenia na Odległość „OKNO”  Politechniki Warszawskiej. Wymiar czasowy praktyk obowiązkowych wynosi co najmniej 160 godzin, co odpowiada czterem tygodniom roboczym i spełnia wymagania standardów nauczania.

 

Organizację praktyk obowiązkowych regulują:

  1.   Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej .
  2. Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, wprowadzony zarządzeniem Rektora PW nr 17/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ,
  3. Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej ,
  4. wewnętrzne przepisy Politechniki Warszawskiej oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

  

Większość studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja niestacjonarnych studiów inżynierskich I stopnia prowadzonych przez Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej pracuje w zawodzie elektronika lub informatyka. Zgodnie z paragrafem 12 Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca zawodowa studenta, w tym praca za granicą, może zostać zaliczona jako praktyka studencka, jeśli spełniła wymagania stawiane praktykom studenckim.

 

Zaliczenia dokonuje Opiekun Praktyk na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu i sporządzonego przez studenta raportu, zawierającego opinię przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego.

 

Opiekunami Praktyk są:

- dla specjalności Inżynieria Komputerowa – dr inż. Jerzy Kalenik ,

- dla specjalności Techniki Multimedialne – mgr inż. Henryk Chaciński ,

- dla specjalności Teleinformatyka – dr inż. Sławomir Kula .

 

Studenci zobowiązani do odbycia praktyk obowiązkowych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji przyjmujących praktykantów są proszeni o zapoznanie się ze szczegółami organizacyjnymi i regulaminem .