Składanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego stopnia!

Składanie dokumentów

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych będą przyjmowane w dniach 10–13 stycznia 2017 r. w godz. 12–15 w gmachu Wydziału przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

 

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w dziekanacie Wydziału, w pokoju 112.

 

Kandydaci są zobowiązani złożyć następuje dokumenty:

 

  • kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona w miejscu składania dokumentów; świadectwa dojrzałości uzyskane w szkołach zagranicznych są honorowane pod warunkiem ich nostryfikacji przez kuratorium oświaty,
  • kserokopia dowodu osobistego, poświadczona w miejscu składania dokumentów,
  • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • kandydaci na studia w języku angielskim – dodatkowo oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na tych studiach są częściowo odpłatne, oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

 

UWAGA!!!

 

Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.

 

Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane pełnomocnictwo:

PEŁNOMOCNICTWO (pdf, 116,93 kB)

  

Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów oraz konieczność poświadczenia odbioru decyzji o przyjęciu na studia, dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową!