Składanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze letnim 2019/2020

  
Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych będą przyjmowane w dniach 15–17 stycznia 2020 r., 
w godz. 9:00–15:00, w gmachu Wydziału przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

    

 • Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w Dziekanacie, w pokoju 112.
 • Kandydaci przyjęci na studia prowadzone w języku angielskim proszeni są o składanie dokumentów w Dziekanacie, w pokoju 158.

  

Kandydaci są zobowiązani złożyć następuje dokumenty: 

 • kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona w miejscu składania dokumentów, 
 • dowód osobisty, do wglądu,
 • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem
  i nazwiskiem,
 • kandydaci na studia w języku angielskim – dodatkowo oświadczenie o przyjęciu do wiadomości,
  że zajęcia na tych studiach są częściowo odpłatne oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

  

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji (innym
niż IB lub EB) zobowiązani są złożyć dodatkowo:

 • tłumaczenie świadectwa na język polski,
 • apostille lub legalizacja świadectwa,
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa.

 

UWAGA!!!

Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.

 

Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane pełnomocnictwo:

PEŁNOMOCNICTWO (pdf, 116,93 kB)

 

Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów oraz konieczność poświadczenia odbioru decyzji o przyjęciu na studia, dokumentów nie należy dostarczać za pośrednictwem poczty!