Transfer osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia

Transferowanie osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na studia drugiego stopnia dotyczy tylko studiów stacjonarnych, tak w języku polskim, jak też w języku angielskim. Przedstawiona tutaj procedura i ukazane ograniczenia dotyczą tylko studiów w języku polskim. Transferowanie osiągnięć na studiach anglojęzycznych podlega innym ograniczeniom.

Procedura transferu osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na studia drugiego stopnia (magisterskie) jest taka sama dla wszystkich absolwentów studiów pierwszego stopnia na Wydziale – mogą oni transferować co najwyżej 24 jednostki dydaktyczne (JD) z klasy przedmiotów podstawowych specjalności, co odpowiada 30 punktom ECTS.

Procedura transferu osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na Wydziale, przyjęci na studia stacjonarne drugiego stopnia, są rejestrowani na drugi semestr tych studiów przy założeniu możliwości wykonania wystarczających transferów osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia. Studenci mogą występować z wnioskami o rejestrację na niższym semestrze w przypadku, gdy liczba transferowanych jednostek dydaktycznych (JD) okaże się mniejsza od 16. Decyzje w sprawie zmiany semestru rejestracji podejmuje Prodziekan ds. Nauczania.

Wnioski o transfer osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia należy złożyć w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia semestru. Niezłożenie wniosku transferowego w terminie spowoduje skreślenie studenta z listy studentów po tym semestrze, o ile zaliczenia uzyskane w trakcie semestru nie wystarczą do osiągnięcia progu punktowego wymaganego do rejestracji na trzeci semestr.

Formularz wniosku o transfer zaliczeń jest dostępny na stronie internetowej: Interaktywny wniosek absolwenta studiów inżynierskich (pierwszego stopnia) o transfer jednostek dydaktycznych, dostępnej po autoryzacji. Po wypełnieniu formularza, należy go wydrukować i złożyć w sekretariacie właściwego Instytutu.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na Wydziale, przyjęci na studia drugiego stopnia na inną specjalność, mogą na drugiej stronie wydrukowanego wniosku transferowego przygotować tabelaryczne zestawienie zaliczeń dodatkowo wnioskowanych w klasie przedmiotów podstawowych specjalności na studiach drugiego stopnia (PP-specjalności):

Symbol przedmiotu zaliczonego
na studiach pierwszego stopnia
Symbol odpowiednika w klasie
PP-specjalności na studiach
drugiego stopnia
JD ECTS Ocena
         
         
         

Przy czym, student wypełnia tylko dwie pierwsze kolumny, a pozostałe kolumny (JD, ECTS, Ocena) wypełnia Dziekanat. Decyzje w sprawie uznania tak wnioskowanych zaliczeń podejmuje Prodziekan ds. Nauczania, przy zachowaniu ograniczeń dotyczących limitu transferu.