Komisja konkursowa ds. przyznawania grantów dziekańskich dla młodych naukowców oraz ds. przyznawania i rozliczania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich

Skład:

1) prof dr hab. inż Piotr Tatjewski - Przewodniczący

2) prof. dr hab. inż Andrzej Jakubiak

3) dr hab. inż Marek Nałęcz, prof. PW

4) dr hab inż. Witold Pleskacz, prof. PW

5) Przedstawiciel doktorantów - według delegacji Wydziałowej Rady Doktorantów

Zakres działań Komisji konkursowej obejmuje:

- opracowanie i rekomendowanie Dziekanowi warunków uczestnictwa w konkursie na granty dla młodych naukowców oraz na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich;

- ustalenie szczegółowego trybu oceny wniosków;

- przeprowadzanie oceny złożonych wniosków i przedstawienie tych ocen Dziekanowi wraz z propozycjami listy przyznania grantów dla młodych naukowców oraz listy przyznania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich;

- ocenę sprawozdania stypendystów;

- rozstrzygnięcie konkursu Dziekana WEiTI nana stypendium dla doktorantów za najlepszą publikację lub przyznany patent.