Składanie dokumentów na studia stacjonarne w roku akademickim 2019/2020

Składanie dokumentów:

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych będą przyjmowane w dniach 12, 15, 16, 17 lipca 2019 r. w godz. 9:00–15:00 w gmachu Wydziału przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w dziekanacie Wydziału, w odpowiednim pokoju, zgodnie z kierunkiem studiów, na który zostali zakwalifikowani:

pok. 111 - kierunki: Automatyka i Robotyka, Cyberbezpieczeństwo, Inżynieria Biomedyczna, Informatyka

pok. 112 - kierunki: Elektronika, Telekomunikacja; Computer Science, Telecomunications

 

Kandydaci są zobowiązani złożyć następuje dokumenty:

  • dowód osobisty - do wglądu;
  • kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona w miejscu składania dokumentów;
  • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
  • kandydaci na studia w języku angielskim - dodatkowo oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na tych studiach są częściowo odpłatne, oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem (odpowiednie druki dostępne będą podczas składania dokumentów).

 

Uwaga!

 

Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.

 

Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby (na podstawie pełnomocnictwa). Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji oraz konieczność poświadczenia odbioru decyzji o przyjęciu na studia, dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową.