Stacjonarne studia dwustopniowe w języku angielskim

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oferowane są stacjonarne studia dwustopniowe w języku angielskim w zakresie Information and Communications Technology, który stanowi połączenie dwóch kierunków kształcenia: Informatyki (Computer Science)Telekomunikacji (Telecommunications). Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) prowadzą do uzyskania dyplomu inżyniera (ang. Bachelor of Science in Engineering – B.Sc.), a drugiego stopnia – do uzyskania dyplomu magistra inżyniera (ang. Master of Science in Engineering – M.Sc.)

Studia są prowadzone w dwóch specjalnościach:

  • Computer Systems and Networks – na kierunku Informatyka
  • Telecommunications – na kierunku Telekomunikacja

Studia pierwszego stopnia trwają 8 semestrów, ale program czterech pierwszych semestrów jest wspólny dla obu kierunków i specjalności, a podział na specjalności następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów.

Tabela 1. Kierunki i specjalności na studiach pierwszego stopnia w zakresie Information and Communications Technology

studia  specjalność
Information and Communications Technology Computer Systems and Networks  – na kierunku informatyka
Telecommunications – na kierunku telekomunikacja
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8

Obywatele polscy i obywatele innych krajów Unii Europejskiej starający się o przyjęcie na studia w języku angielskim mają obowiązek zgłosić się w tym samym terminie co kandydaci na studia w języku polskim i są poddawani takiej samej procedurze kwalifikacyjnej. Studia w języku angielskim wymagają jednak wnoszenia dodatkowych opłat, ustalanych rozporządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej. Na studiach pierwszego stopnia ta opłata wynosi 2000 zł za semestr.

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przyjmowani są na studia w języku angielskim w osobnej rekrutacji. Obowiązuje ich dokonanie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 200 euro oraz wnoszenie opłat za studia, w wysokości 4000 euro rocznie, w przypadku studiów pierwszego stopnia. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej powinni składać dokumenty w terminie:

  • do 16 sierpnia 2016 r. – kandydaci na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym (w październiku 2016 r.)
  • do 9 stycznia 2017 r. – kandydaci na studia rozpoczynające się w semestrze letnim (w lutym 2017 r.)

Bliższych informacji na temat rekrutacji na studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w języku angielskim udziela:

Biuro ds. Przyjęć na Studia
Politechnika Warszawska, Gmach Główny, pok. 66
Pl. Politechniki 1, 00–661 Warszawa
tel.: +48 22 629 6070, +48 22 234 7412
e-mail: rekrutacja@pw.edu.pl 
http://www.pw.edu.pl/kandydaci/

Kształcenie na studiach drugiego stopnia w języku angielskim w zakresie Information and Communications Technology odbywa się w jednej z wybranych specjalności.

Tabela 2. Kierunki i specjalności na studiach drugiego stopnia w zakresie Information and Communications Technology 

specjalność
Computer Systems and Networks  na kierunku informatyka
Telecommunications  na kierunku telekomunikacja
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4

Obywatele polscy i obywatele innych krajów Unii Europejskiej starający się o przyjęcie na studia w języku angielskim są rekrutowani w tym samym terminie i są poddawani takiej samej procedurze kwalifikacyjnej co kandydaci na studia w języku polskim. Dodatkowa opłata za kształcenie w języku angielskim na studiach drugiego stopnia wynosi 2500 zł za semestr.

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przyjmowani są na studia w języku angielskim w osobnej rekrutacji. Obowiązuje ich dokonanie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 200 euro oraz wnoszenie opłat za studia, w przypadku studiów drugiego stopnia, w wysokości 5000 euro rocznie. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej powinni składać dokumenty w terminie:

  • do 16 sierpnia 2016 r. – kandydaci na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym (w październiku 2016 r.)
  • do 9 stycznia 2017 r. – kandydaci na studia rozpoczynające się w semestrze letnim (w lutym 2017 r.)

Bliższych informacji na temat rekrutacji na studia drugiego stopnia (magisterskie) w języku angielskim udziela:

Dziekanat Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
mgr Joanna Zatorska, pok. 111
ul. Nowowiejska 15/19, 00–665 Warszawa
tel.: +48 22 234 5793
e-mail: ece@elka.pw.edu.pl