Szkoła Orłów na PW

Celem głównym projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów
- laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu

  

I ETAP – nabór podstawowy

Skierowany do studentów I roku studiów, laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym.

II ETAP – nabór uzupełniający  

Możliwy po 9 miesiącach realizacji procesu kształcenia z wykorzystaniem metody tutoringu.

Skierowany do wybitnie zdolnych studentów po ukończeniu I roku studiów, którzy zostaną ocenieni
i wybrani na podstawie średniej ocen.

  

Wydział EiTI zaprosił do udziału w projekcie 5 studentów z kierunków:

  • automatyka i robotyka - 1 student, 
  • informatyka - 1 student, 
  • inżynieria biomedyczna - 1 student, 
  • cyberbezpieczeństwo - 2 studentów.

    

Studenci - laureaci olimpiad wyłonieni w drodze konkursu otrzymają:

  • wsparcie stypendialne przez okres maks. 27 miesięcy w kwocie 1370,70 zł miesięcznie;
  • jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto;
  • indywidualne wsparcie tutora (nauczyciela akademickiego) przez okres maks. 27 miesięcy.

  

Wymogi wobec studentów objętych wsparciem będą wzrastały wraz z kolejnymi latami kształcenia. Po I roku studiów postępy będą oceniane na podstawie średniej ocen. Po II roku wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora. Każdorazowo pod uwagę brana będzie średnia z ocen oraz dodatkowe działania o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym.

  

Projekt realizowany będzie w okresie od października 2019 r. do 31 lipca 2022 r.

  

Informacji o projekcie udziela koordynator Projektu na WEiTI:

dr hab. inż. Kajetana Marta Snopek
pok. 443, tel. +48 22 234 77 13 
e-mail: K.Snopek@ire.pw.edu.pl

oraz Kierownik projektu Szkoła Orłów na PW:

p. Agnieszka Płocharska
CZIiTT, ul. Rektorska 4, pok. 5.21 
tel. + 48 22 234 14 23

    

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych jako pierwszy wyraził zainteresowanie projektem, szybko jednak liczba zainteresowanych wydziałów wzrosła do 9, dlatego też Politechnika Warszawska złożyła wspólny wniosek o przyznanie środków finansowych na jego realizację. 

Projekt Szkoła Orłów na PW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III - Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje
w szkolnictwie wyższym.