Szkoła Orłów na PW - kolejny etap projektu

Kolejnym etapem projektu - po rekrutacji studentów - jest wybór Tutorów.

  

W rekrutacji do projektu mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy (w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych), zatrudnieni w PW na podstawie umowy o pracę lub mianowania, posiadający doświadczenie w kształceniu studentów z wykorzystaniem metody tutoringu.

  

Do głównych zadań Tutora należeć będzie:

  • indywidualna opieka nad studentem - Uczestnikiem Projektu, zgodnie z zasadami określonymi przez MNiSW w warunkach konkursu.

Opieka tutora trwać będzie od listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., w wymiarze maksymalnie:

  • do 60 godzin w roku akademickim 2019/2020  (tj. maks. 30 h w semestrze),

Realizacja zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Szkoła orłów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tutor zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania. 

  

W roku akademickim 2019/2020, spośród otrzymanych ofert, wybranych zostanie maksymalnie czterech Tutorów.

Oferty w wersji papierowej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2019 r., godz. 23:59, w sekretariacie IRiTM, pok. 422.

  

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  Formularz ofertowy (T) (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 561,41 kB)

  

Informacji o projekcie udziela koordynator Projektu na WEiTI:

dr hab. inż. Kajetana Marta Snopek
pok. 443, tel. +48 22 234 77 13 
e-mail: K.Snopek@ire.pw.edu.pl

oraz Kierownik projektu Szkoła Orłów na PW:

p. Agnieszka Płocharska
CZIiTT, ul. Rektorska 4, pok. 5.21, tel. + 48 22 234 14 23
e-mail: Agnieszka.Plocharska@pw.edu.pl

    

Projekt Szkoła Orłów na PW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III - Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje
w szkolnictwie wyższym.