Raport samooceny kierunku studiów: Elektronika i telekomunikacja

Nazwa ocenianego kierunku studiów: Elektronika i telekomunikacja

  1. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
  2. Forma studiów: studia niestacjonarne
  3. Nazwy dyscyplin, do których został przyporządkowany kierunek
  • Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
Nazwa dyscypliny wiodącej Punkty ECTS [%]
Automatyka, elektronika i elektrotechnika 60
  • Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
Nazwa dyscypliny Punkty ECTS [%]
Informatyka techniczna i telekomunikacja 40

Pobierz plik (pdf, 19.39 MB)