Składanie dokumentów na studia I stopnia

Na zdjęciu widać dwójkę studentów czytających książkę

Składanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2022/2023

 

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych będą przyjmowane w dniach:

12.07 , 13.07, 14.07, 15.07.2022 w godz. 9:00 – 15:00, w gmachu Wydziału przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

Godziny uzależnione są od pierwszej litery nazwiska kandydata zgodnie z tabelą:

Od Do Wtorek 12.07 Środa 13.07 Czwartek 14.07 Piątek 15.07
09:00 11:00 A-G H-O P-Z A-G
11:00 13:00 H-O P-Z A-G H-O
13:00 15:00 P-Z A-G H-O P-Z
 • Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w odpowiednim stoisku wyznaczonym dla kierunku.

 

Kandydaci są zobowiązani złożyć następuje dokumenty: 

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz kserokopią (przypominamy, że odpis świadectwa to również oryginalny dokument).
 • dowód osobisty, do wglądu,
 • 1 fotografię w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem
  i nazwiskiem,
 • kandydaci na studia w języku angielskim – dodatkowo oświadczenie o przyjęciu do wiadomości,
  że zajęcia na tych studiach są częściowo odpłatne oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem (formularz do pobrania na miejscu).

  

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji (innym
niż IB lub EB) zobowiązani są złożyć dodatkowo:

 • tłumaczenie świadectwa na język polski,
 • apostille lub legalizacja świadectwa,
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa.

 

UWAGA!!!

Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.

 

Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane upoważnienie, komplet dokumentów oraz dokument tożsamości:

 

Upoważnienie - formularz

https://bps.pw.edu.pl/content/download/660/5474/file/Upowa%C5%BCnienie%20PW%202022_2023.pdf