Aktualności

IX edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

  

Adresaci konkursu

O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się następujący podmiot, zwany dalej „wnioskodawcą” posiadający  kategorię naukową A+, A lub B,

  • uczelnia;
  • jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk;
  • instytut badawczy;
  • międzynarodowy instytut naukowy.

W konkursie mogą wziąć udział wybitnie uzdolnieni:

  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu;
  • studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.

Osoby, o których mowa powyżej muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
  • nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu;
  • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  • prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe.

W programie mogą uczestniczyć również studenci/absolwenci posiadający obywatelstwo polskie, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą.

  

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.

  

Szczegóły dostępne są na stronie MNiSW»