Aktualności

"Młodzi Innowacyjni 2020" - XII edycja konkursu!

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zaprasza studentów i absolwentów kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie.

  
Do najbliższej edycji konkursu, przyjmowane są prace napisane w języku polskim, niemieckim lub angielskim, obronione po 1 stycznia 2018 roku

  
Zakres tematyczny zgłaszanych do konkursu prac dotyczy następujących dziedzin:

 • sterowanie, automatyka i automatyzacja procesów,
 • robotyka,
 • metrologia i systemy pomiarowe,
 • czujniki i przetworniki pomiarowe,
 • systemy diagnostyki technicznej i kontroli jakości.

    
Zasady udziału

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do 22 lutego 2020 roku na adres konkurs@piap.pl:

 • wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz ze streszczeniem pracy (o objętości 1 strony),
  w którym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy,
 • wypełniony przez jedną ze wskazanych osób: promotora pracy/opiekuna pracy/recenzenta pracy/dziekana wydziału/prodziekana wydziału/opiekuna kierunku FORMULARZ OPINII,
 • egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej (w formacie PDF),
 • prezentację multimedialną (do 20 slajdów) w wersji elektronicznej (w formacie PDF).

Wersje papierowe FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz FORMULARZA OPINII należy dodatkowo przesłać z dopiskiem „Konkurs prac” na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.

    
Nagrody

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne lub wyróżnienia. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:  
 • prace doktorskie: I nagroda 3 500 złotych, II nagroda 2 500 złotych,
 • prace magisterskie: I nagroda 3 000 złotych, II nagroda 2 000 złotych,
 • prace inżynierskie: I nagroda 2 500 złotych, II nagroda 1 500 złotych.

   
Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 marca 2020 roku podczas XXIV konferencji AUTOMATION, która odbędzie się w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Automatyki
i Pomiarów PIAP w Warszawie. Autorzy wybranych prac konkursowych będą mogli zaprezentować
je w formie prezentacji w trakcie konferencji AUTOMATION 2020.

   

Regulamin konkursu dostępny na stronie»