Laboratoria badawcze Instytutu Telekomunikacji

Spis artykułów

 1. Ogólna charakterystyka
 2. Laboratorium Systemów Dostępowych
 3. Laboratorium telekomunikacyjnej sieci fotonicznej
 4. Laboratorium Sieci
 5. Laboratorium Układów Cyfrowych
 6. Laboratorium Projektowania i Prototypowania Układów Przetwarzania Informacji w Strukturach Programowalnych

Laboratorium dydaktyczno-badawcze Systemów Dostępowych

W marcu 2010 roku zostało oddane do użytku Laboratorium Systemów Dostępowych i Teletransmisyjnych (SDIT) w Zakładzie Systemów Teletransmisyjnych Instytutu Telekomunikacji..

Cele i zadania stawiane laboratorium

Tworząc to laboratorium przyjęto założenie, według którego nie ma to być laboratorium stricte dydaktyczne, ani tez stricte badawcze. Ma ono pełnić obie te funkcje równocześnie. W szczególności zakłada się, że w laboratorium będą:

 • prowadzone typowe zajęcia laboratoryjne dla studentów, w ramach przedmiotów: Systemy teletransmisyjne, Systemy i sieci dostępowe, Podstawy telekomunikacji, Podstawy teoretyczne multimediów, Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji,
 • prowadzone zajęcia laboratoryjne w ramach studiów podyplomowych Instytutu Telekomunikacji i Instytutu Informatyki,
 • prowadzone zajęcia demonstracyjne stanowiące uzupełnienie kursów prowadzonych w ramach Centrum Kursów Specjalistycznych IT PW,
 • prowadzone zajęcia dla uczniów szkół średnich w ramach, tak zwanej Wszechnicy WEiTI,
 • realizowane projekty zlecane studentom w ramach przedmiotu Systemy i sieci dostępowe,
 • realizowane prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie,
 • prowadzone prace naukowo-badawcze oraz projektowe zlecane przez firmy i instytucje zewnętrzne.

Struktura i wyposażenie laboratorium

Laboratorium SDiT zajmuje pomieszczenie składające się z dwóch modułów. Jest w nim osiem stanowisk laboratoryjnych o różnym wyposażeniu i przeznaczeniu. W laboratorium SDiT są zainstalowane następujące urządzenia i systemy (rys. 1):

 • systemy teletransmisyjne SDH,
 • systemy dostępowe FTTH,
 • systemy dostępowe xDSL (ADSL2+ i VDSL2),
 • systemy do testowania jakości usług telefonii komórkowej,
 • systemy do badania jakości usług audio i wideo,

Do stanowisk laboratoryjnych jest doprowadzone okablowanie zarówno w postaci kabli z żyłami miedzianymi, jak kable światłowodowe (rys.2). Systemy xDSL mogą być badane z wykorzystaniem linii sztucznej. Do laboratorium „ze świata” jest doprowadzony 48-włóknowy kabel światłowodowy, obecnie z sygnałem 1 Gb/s, sygnałem liniowym dla systemów FTTH i xDSL,  oraz kabel z żyłami miedzianymi do testowania systemów xDSL.

Tematy prac naukowo-badawczych i projektowych

W Zakładzie Systemów Teletransmisyjnych od początku istnienia Instytutu Telekomunikacji są prowadzone prace naukowo, badawcze oraz projektowe związane z systemami i sieciami dostępowymi oraz teletransmisyjnymi. Przewiduje się, że w pierwszym okresie w laboratorium SDiT będą prowadzone badania z następującej tematyki:

 • badanie i testowanie urządzeń pod kątem ich zgodności z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi,
 • badanie interoperatybilności urządzeń,
 • badanie jakości (QoS i QoE) usług percepcyjnych: mowa, audio, wideo,
 • przygotowywanie wymagań dotyczących usług percepcyjnych,
 • tworzenie nowych aplikacji i usług.

Zajęcia dydaktyczne

W laboratorium SDiT jest możliwe wykonywanie wielu ćwiczeń i projektów z wykorzystaniem zgromadzonego tam sprzętu. Obejmuje one ćwiczenia laboratoryjne i projektowe w ramach zajęć dla studentów o następującej tematyce:

 • badanie parametrów linii symetrycznej,
 • badanie wzajemnego oddziaływania sygnałów xDSL,
 • konfigurowanie urządzenia centralowego ADSL,
 • konfigurowanie urządzenia centralowego VDSL,
 • badanie zasięgów systemów ADSl i VDSL,
 • badanie symulacyjne linii abonenckich pod kątem usług xDSL,
 • uruchamianie systemu FTTH,
 • badanie wpływu odczepów na pracę systemów VDSL,
 • konfigurowanie multiplekserów ADM,
 • badanie mechanizmów protekcyjnych SDH w strukturze pierścieniowej,
 • badanie jakości usług telefonii komórkowej,
 • badanie jakości sygnałów audio,
 • badanie jakości sygnałów wideo.

Laboratorium SDiT będzie także wykorzystywane na potrzeby kursów i szkoleń podyplomowych.

Przy tworzeniu laboratorium SDiT współpracowaliśmy z następującymi firmami telekomunikacyjnymi: Alcatel-Lucent, Fiber Home, Multimedia Polska, Systemics i Telekomunikacja Polska S.A.

.

Kontakt
dr inż. Sławomir Kula
SKula@tele.pw.edu.pl   
22 234 66 90

 

Rys. 1. Stojak z systemami ADSL I VDSL oraz z multiplekserami SDH.

 

 

Rys. 2.  Struktura Laboratorium Systemów Dostępowych i Teletransmisyjnych.