Organizacja

ORGANIZACJA PRAKTYK DOBROWOLNYCH

  

Procedura załatwiania formalności związanych z organizacją, odbyciem i zaliczaniem dobrowolnych praktyk studenckich powinna przebiegać w następujący sposób:

1) znalezienie miejsca odbywania praktyki oraz ustalenie jej programu i terminu, program praktyki powinien być sporządzony w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach,

2) akceptacja miejsca odbywania praktyki i programu praktyki przez Opiekuna Praktyki,

3) ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków (wystarczające jest przystąpienie do zbiorowego ubezpieczenia studentów zawieranego na Politechnice Warszawskiej, na ul. Noakowskiego 20),

4) wypełnienie trzech egzemplarzy formularza porozumienia

5) dostarczenie wypełnionych formularzy, oryginału dowodu ubezpieczenia (do wglądu) i odbitki kserograficznej dowodu ubezpieczenia do pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk (pokój 119, Gmach Elektroniki) (dowodem ubezpieczenia jest potwierdzenie wpłaty na ubezpieczenie lub polisa,

6) podpisanie porozumienia przez przedstawiciela Wydziału,

7) podpisanie porozumienia przez studenta,

8) podpisanie porozumienia przez przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego,

9) odbycie praktyki,

10) w razie ubiegania się o zaliczenie praktyki dobrowolnej jako praktyki obowiązkowej, konieczne jest dostarczenie Opiekunowi Praktyki zaświadczenia o odbyciu praktyki i raportu z praktyki.

  

Jeśli praktykodawca tego wymaga, to zaświadczenie o studiowaniu lub o obowiązku odbycia praktyki można uzyskać w Dziekanacie ds. Nauczania w pokoju 112.