Założenia organizacyjne i programowe

Spis artykułów

  1. Założenia organizacyjne i programowe
  2. Kierunki studiów i specjalności
  3. Wybór opiekunów naukowych
  4. Indywidualizacja tempa i programu studiów
  5. Dyplomowanie

Założenia organizacyjne i programowe

Stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie) w języku polskim, prowadzone na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, są przeznaczone dla:

  • absolwentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) w języku polskim lub angielskim na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • absolwentów studiów niestacjonarnych na Wydziale,
  • absolwentów studiów wyższych na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej,
  • absolwentów innych uczelni technicznych, zarówno państwowych jak też prywatnych.

Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają nominalnie 4 semestry, chociaż limit czasu na ich ukończenie wynosi 6 semestrów. Limit ten dotyczy jednak tylko studentów przyjętych na pierwszy semestr studiów i jest on odpowiednio skrócony, jeśli student został przyjęty na wyższy niż pierwszy semestr – przykładowo, dla studenta przyjętego na drugi semestr studiów drugiego stopnia limit czasu studiowania wynosi 5 semestrów.

Pod względem programowym studia drugiego stopnia (magisterskie) mają odmienny charakter niż studia pierwszego stopnia (inżynierskie), ich program obejmuje bowiem znacznie więcej treści abstrakcyjnych. Wymagania programowe dla studiów drugiego stopnia są jednak sformułowane tak, aby już w trakcie realizacji studiów pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych można było spełnić część wymagań dla studiów drugiego stopnia. W praktyce oznacza to, że przy zaprojektowaniu indywidualnego planu studiów pierwszego stopnia tak, aby obejmował przedmioty podstawowe wybranej specjalności studiów drugiego stopnia, można w trakcie studiów pierwszego stopnia zrealizować program odpowiadający pierwszemu semestrowi studiów drugiego stopnia.