Składanie dokumentów na studia stacjonarne w dniach 12-15 lipca 2016 w godzinach 9:00-15:00 w pokojach 111 i 112!

Składanie dokumentów

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych będą przyjmowane w dniach 12–15 lipca 2016 r. w godz. 9–15 w gmachu Wydziału przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w dziekanacie Wydziału, w odpowiednim pokoju, zgodnie z kierunkiem studiów, na który zostali zakwalifikowani:

  • pok. 111 - kierunki: Automatyka i Robotyka, Inżynieria Biomedyczna, Telekomunikacja, Computer Science, Telecommunications
  • pok. 112 - kierunki: Elektronika, Informatyka

Kandydaci są zobowiązani złożyć następuje dokumenty:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona w miejscu składania dokumentów; świadectwa dojrzałości uzyskane w szkołach zagranicznych są honorowane pod warunkiem ich nostryfikacji przez kuratorium oświaty,
  • kserokopia dowodu osobistego, poświadczona w miejscu składania dokumentów,
  • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • kandydaci na studia w języku angielskim - dodatkowo oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na tych studiach są częściowo odpłatne, oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

Uwaga.

Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.

Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji oraz konieczność poświadczenia odbioru decyzji o przyjęciu na studia, dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową. 

 

Facebook dla nowo przyjętych

Na portalu Facebook została utworzona, z myślą o nowo przyjętych studentach Wydziału EiTI, grupa tematyczna EITI.2015 prowadzona przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Nowo przyjęci studenci mogą się tam zapoznawać, zadawać pytania, wymieniać się między sobą różnymi doświadczeniami, zobaczyć wskazówki samorządu studenckiego. Będą tam również dostępne informacje o „obozach roku zerowego” i innych wyjazdach integracyjnych.

URL grupy: https://www.facebook.com/groups/EiTI.2016 - zapraszamy do korzystania z pomocy starszych koleżanek i kolegów.