Przyjęcia na studia

Informacje dla kandydatów do Szkół  Doktorskich są na stronie uczelni .

1.  Przyjęcie na studia w trybie przeniesienia

1.1.  Przyjęcie na studia doktoranckie może nastąpić w trybie przeniesienia ze studiów doktoranckich prowadzonych na innym wydziale PW lub na innej uczelni, w zakresie tej samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.

1.2.  O przyjęcie na studia doktoranckie w trybie przeniesienia może się ubiegać doktorant, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów doktoranckich oraz wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na uczelni i na wydziale, które opuszcza, oraz otrzymał zgodę kierownika realizowanych dotychczas studiów doktoranckich na przeniesienie.

1.3.  Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale w trybie przeniesienia podejmuje kierownik studiów. Kierownik dokonuje transferu osiągnięć i ustala – w porozumieniu z opiekunem naukowym – indywidualny program studiów przyjętego doktoranta.