Wieczorowe studia inżynierskie

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW są prowadzone wieczorowe studia inżynierskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w specjalności Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne.

Studia pierwszego stopnia trwają 8 semestrów, a ich absolwenci uzyskują dyplom inżyniera. Rekrutacja jest przeprowadzana w sierpniu, a zajęcia rozpoczynają się z początkiem października.

O przyjęcie na I rok studiów wieczorowych mogą się ubiegać na ogólnych warunkach obywatele polscy oraz obywatele krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, posiadający świadectwo dojrzałości. Opłata za jeden semestr wynosi 3600 zł (z możliwością rozłożenia na 3 raty).

Szczegóły procesu rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia podano na stronie:
https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-niestacjonarne-I-stopnia

Na Politechnice Warszawskiej rejestracja i przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne I stopnia trwa od 2 do 30 sierpnia. Należy rejestrować się na stronie: https://rekrutacja.pw.edu.pl/

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (przy osobistym składaniu dokumentów kserokopia zostanie potwierdzona po okazaniu oryginału, w przypadku wysyłania kompletu dokumentów pocztą lub kurierem należy wysłać oryginał i kopię świadectwa dojrzałości, oryginał po poświadczeniu kopii zostanie odesłany na podany adres).
 • Dwustronna kserokopia dowodu osobistego, poświadczona pieczątką szkoły, zakładu pracy kandydata, notariusza lub przez Politechnikę Warszawską.
 • Trzy fotografie o wymiarach 35x45 mm w formacie jak do dowodu osobistego, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Kandydaci na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzone w trybie wieczorowym dostarczają dokumenty (najpóźniej w terminie do 30 sierpnia):

 • Osobiście, od poniedziałku do-piątku w godz. 12.00-15.00,
  do Sekretariatu dydaktycznego (pok. 424)
  Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  ul. Nowowiejska 15/19       albo
 • pocztą lub kurierem na adres:
  Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Sekretariat Dydaktyczny
  ul. Nowowiejska 15/19,     00-665 Warszawa

Uwaga: Wydział zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów wieczorowych w przypadku zbyt małej liczby kandydatów.

Szczegółowe informacje, dotyczące organizacji i programu studiów wieczorowych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja są umieszczone w witrynie Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW

Bliższych informacji udziela:

Sekretariat Dydaktyczny Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, pok. 424
ul. Nowowiejska 15/19, 00–665 Warszawa
tel.: +48 22 234 7829
e-mail: I.Dudek@ire.pw.edu.pl  lub j.cichocki@ire.pw.edu.pl 

Szczegółowe informacje, dotyczące organizacji i programu studiów wieczorowych na kierunku elektronika i telekomunikacja są umieszczone w witrynie Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych »