Wybór instytutu dyplomującego

Spis artykułów

  1. Wprowadzenie
  2. Kierunki i specjalności
  3. Wybór specjalności
  4. Indywidualizacja studiów
  5. Wybór instytutu dyplomującego
  6. Dyplomowanie

 

Wybór tematów i kierowników prac dyplomowych

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich), kończąc piąty semestr wybierają instytut dyplomujący, a następnie temat pracy dyplomowej i opiekuna naukowego, który staje się kierownikiem tej pracy. Swobodę wyboru ograniczają limity miejsc określone przez Dziekana dla poszczególnych kierunków i specjalności w odniesieniu do instytutów. Pierwszeństwo wyboru instytutu dyplomującego oraz tematu pracy dyplomowej i opiekuna mają studenci z wyższą średnią skumulowaną ocen.

Tabela 1. Instytuty dyplomujące na poszczególnych kierunkach i specjalnościach na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia.

Kierunek lub specjalność Instytut
Automatyka i robotyka Automatyki i Informatyki Stosowanej
Inżynieria biomedyczna Radioelektroniki
Inżynieria systemów informatycznych Informatyki
Systemy informacyjno - decyzyjne Automatyki i Informatyki Stosowanej
Elektronika i inżynieria komputerowa Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Systemów Elektronicznych
Radioelektroniki
Elektronika i informatyka w medycynie Radioelektroniki
Systemów Elektronicznych
Radiokomunikacja i techniki multimedialne Radioelektroniki
Systemów Elektronicznych
Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Systemy i sieci telekomunikacyjne Telekomunikacji
Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji Telekomunikacji

Wybierając instytut dyplomujący, student deklaruje gotowość realizacji pracy dyplomowej pod kierunkiem opiekuna naukowego aprobowanego przez ten instytut i wyraża gotowość złożenia w tym instytucie egzaminu dyplomowego.

Dziekan, w porozumieniu z dyrektorami instytutów, określa w każdym roku akademickim procentowe udziały instytutów w dyplomowaniu studentów. 

Tabela 2. Udziały instytutów w dyplomowaniu na poszczególnych kierunkach i specjalnościach.

Instytut II IAiIS IMiO ISE IRE IT
Kierunek lub specjalność
AIR - 100% - - - -
 IBM - - - - 100 % -
 I.ISI 100% - - - - -
 I.SID - 100% - - - -
 E.EIK - - 45% 42.5% 12.5% -
 E.EIM - - - 15% 85% -
 E.RTM - - 5% 10% 85% -
 E.SST - - - - - 100%
 E.TIZ - - - - - 100%

Studenci mają obowiązek złożyć w portalu USOS-Web deklarację preferencji wyboru instytutu dyplomującego. Niezłożenie deklaracji w terminie, niekompletne wypełnienie itp. może spowodować nieuwzględnienie preferencji studenta. Na podstawie deklaracji studentów następuje rozdział studentów na instytuty dyplomujące. Wybór tematów prac dyplomowych i opiekunów naukowych odbywa się w instytutach, zgodnie z procedurą przyjętą w danym instytucie.