Finansowanie wyjazdów na studia

Spis artykułów

 1. Wprowadzenie
 2. Program Erasmus
 3. Ogólne zasady programu Erasmus
 4. Uczelniane zasady programu Erasmus
 5. Umowy dwustronne i wymiana studentów
 6. Rekrutacja studentów na wyjazdy
 7. Przykłady i wzory dokumentów oraz formularze do pobrania
 8. Formalności do załatwienia po rekrutacji
 9. Formalności do załatwienia po powrocie
 10. Finansowanie wyjazdów na studia
 11. Obsługa Programu Erasmus+

 

Finansowanie wyjazdów na studia

Studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus mają bezpłatny dostęp do oferty edukacyjnej partnera zagranicznego.

Ponadto uzyskują wsparcie finansowe, zgodnie z następującymi zasadami.

 1. Wszyscy studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus otrzymują stypendia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą:
  • Wysokość dofinansowania przysługującego studentom wyjeżdżającym na studia zależy od kraju, w którym będzie studiował w ramach programu Erasmus+ oraz od długości pobytu (wsparcie finansowe wyliczane jest przy pomocy kalkulatora opracowanego przez Komisję Europejską z dokładnością do 1 dnia). Kraje podzielono na trzy grupy. Wysokość stypendium w zależności od grupy wynosi 300, 400 lub 500 EUR/mies.
  • Osoby, którym przysługuje stypendium socjalne w danym roku akademickim, będą otrzymywały dodatkowe wsparcie finansowe pochodzące z funduszy programu PO WER. Wsparcie to będzie wypłacane przez UAPE po dostarczeniu dokumentów potwierdzających przyznanie stypendium socjalnego. Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Po powrocie do uczelni macierzystej student ma prawo ubiegać się o stypendia krajowe.
  • Narodowa Agencja Programu umożliwia studentom zakwalifikowanym do wyjazdu w programie Erasmus+ ubieganie się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności. Dodatkowe środki finansowe mają na celu pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami osób niepełnosprawnych podczas pobytu na studiach w ramach programu Erasmus+. Środki te będą wypłacane przez UAPE z funduszy programu PO WER, po dostarczeniu przez studenta wymaganych dokumentów.
  • Postanowienia odnośnie wysokości przydzielania grantów mogą ulec zmianie w zależności od postanowień Narodowej Agencji Programu Erasmus.
 2. Do wsparcia finansowego otrzymywanego w ramach Programu Erasmus+ będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Studenci mogą uzyskać dofinansowanie na pogłębienie znajomości języka kraju, w którym będą studiować lub języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni - z funduszu na organizację wymiany, pod warunkiem:
  • Złożenia do UAPE podania z prośbą o refundację części/całości opłaty za kurs;
  • Przekazania do UAPE oryginalnej faktury oraz dowodu dokonania opłaty za kurs;
  • Przedstawienia w UAPE oryginalnego zaświadczenia o ukończeniu kursu.