Formalności do załatwienia po powrocie

Spis artykułów

 1. Wprowadzenie
 2. Program Erasmus
 3. Ogólne zasady programu Erasmus
 4. Uczelniane zasady programu Erasmus
 5. Umowy dwustronne i wymiana studentów
 6. Rekrutacja studentów na wyjazdy
 7. Przykłady i wzory dokumentów oraz formularze do pobrania
 8. Formalności do załatwienia po rekrutacji
 9. Formalności do załatwienia po powrocie
 10. Finansowanie wyjazdów na studia
 11. Obsługa Programu Erasmus+

 

Po powrocie z wymiany

 

 1. Jeśli uczelnia zagraniczna nie wydała jeszcze wykazu zaliczeń (ang. Transcript of Records, TR):
  • Należy zgłosić się do Centrum Wymiany Międzynarodowej na Politechnice oraz do Biura Współpracy Międzynarodowej na Wydziale i poinformować o tym fakcie.
  • Po otrzymaniu wykazu zaliczeń (TR), proszę postępować zgodnie z punktem 2.
 2. Jeśli uczelnia zagraniczna wydała wykaz zaliczeń (ang. Transcript of Records, TR):
  • Z wydanym przez uczelnię zagraniczną wykazem zaliczeń (TR) oraz wydrukowanym "czystym" załącznikiem nr 4 do Umowy podpisanej w CWM przed wyjazdem na studia (zaświadczenie o uznaniu okresu studiów za granicą) należy zgłosić się do Biura Współpracy Międzynarodowej na Wydziale. Na podstawie TR, Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Wymiany Studentów podpisze w/w zaświadczenie. Dobrze jest przygotować kopię TR, w celu potwierdzenia jej zgodności z oryginałem.
  • Z wydanym przez uczelnię zagraniczną potwierdzeniem okresu pobytu, kopią wykazu zaliczeń (TR) oraz zaświadczeniem o uznaniu okresu studiów za granicą należy zgłosić się do CWM.
 3. W celu dokonania transferu zaliczeń należy:
  • Dokonać aktualizacji propozycji transferu zaliczeń (ang. Course Credit Transfer, CCT) przygotowanego przed wyjazdem. Aktualizacja może dotyczyć zmiany listy przedmiotów (ważne, aby zmiana listy przedmiotów była też uwzględniona w formularzach zmian w porozumieniu w sprawie programu studiów (ang. Changes to Learning Agreement) złożonych w trakcie pobytu, lub w ostateczności po powrocie, albo zmiany przypisania przedmiotów do klas programowych.
  • Przypisanie nowo wybranych przedmiotów do klas programowych lub zmiana przypisania przedmiotów zawartych w początkowej wersji CCT wymaga:
   • W przypadku klas podstawowych aprobaty wydziałowego Pełnomocnika Dziekana ds. Międzynarodowej Wymiany Studentów.
   • W przypadku klas zaawansowanych (PZ lub PZ-...) aprobaty osoby odpowiedzialnej za daną klasę (zgodnie z wykazem klas w bazie ERES2).