Formalności do załatwienia po rekrutacji

Spis artykułów

 1. Wprowadzenie
 2. Program Erasmus
 3. Ogólne zasady programu Erasmus
 4. Uczelniane zasady programu Erasmus
 5. Umowy dwustronne i wymiana studentów
 6. Rekrutacja studentów na wyjazdy
 7. Przykłady i wzory dokumentów oraz formularze do pobrania
 8. Formalności do załatwienia po rekrutacji
 9. Formalności do załatwienia po powrocie
 10. Finansowanie wyjazdów na studia
 11. Obsługa Programu Erasmus+

 

Po zakwalifikowaniu na wyjazd

 

Czynności, jakie należy wykonać po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach programu Erasmus:

 1. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, zakwalifikowani studenci zobowiązani są do nawiązania kontaktu z uczelnią partnerską w celu zapoznania się z procedurami aplikacyjnymi i terminami, w których uczelnie te przyjmują dokumenty od studentów programu Erasmus.
 2. W stosownych terminach, studenci zobowiązani są do przygotowania wymaganych przez uczelnie partnerskie zestawów dokumentów i dostarczenia ich do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158), w celu przesłania ich przez Wydział do uczelni przyjmującej studenta.
 3. Studenci powinni zadbać o odesłanie przez uczelnię goszczącą podpisanego druku porozumienia w sprawie programu studiów (ang. Learning Agreement) (prosimy wypełnić wersję dostępną na stronie WEiTI) oraz listu akceptacyjnego lub podpisanej kopii formularza zgłoszeniowego (ang. Application Form) (dokumenty te będą wymagane przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PW przed wyjazdem na wymianę).
 4. Oprócz propozycji porozumienia w sprawie programu studiów (ang. Learning Agreement) studenci powinni także przygotować propozycję transferu zaliczeń (ang. Course Credit Transfer), czyli propozycję uznania im zaliczeń uzyskanych podczas wymiany na poczet wymagań programu studiów realizowanych w Uczelni macierzystej, zgodnie z formularzem dostępnym do pobrania na stronie WEiTI.
 5. Po zaakceptowaniu przez uczelnię partnerską, studenci przygotowują zestaw dokumentów niezbędnych do wypłaty grantu przez Uczelnianą Agencję Programu Erasmus. Formularze, które wymagają podpisania na Wydziale macierzystym (dokumenty nr 1, 2, oraz 4, 5), należy dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158). Dodatkowym dokumentem, który też należy tam dostarczyć jest propozycja transferu zaliczeń (ang. Course Credit Transfer) – zgodnie z formularzem dostępnym do pobrania na stronie WEiTI. Ten dokument zastępuje dokument o nazwie "Karta Zaliczeń", który nie ma zastosowania na naszym Wydziale. 
 6. Komplet dokumentów studenci zobowiązani są dostarczyć przed wyjazdem do Centrum Współpracy Międzynarodowej PW (ul. Noakowskiego 18/20, 6 piętro, pok. L-3)
 7. Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów do CWM PW, studenci podpisują umowę z PW, na mocy której następuje przelanie pierwszej raty stypendium Erasmusa na konto studenta.

Bardziej szczegółowych informacji dotyczących wymiany studentów w ramach programu Erasmus udzielają opiekunowie umów i osoby związane z obsługą programu Erasmus.