Program Erasmus

Spis artykułów

 1. Wprowadzenie
 2. Program Erasmus
 3. Ogólne zasady programu Erasmus
 4. Uczelniane zasady programu Erasmus
 5. Umowy dwustronne i wymiana studentów
 6. Rekrutacja studentów na wyjazdy
 7. Przykłady i wzory dokumentów oraz formularze do pobrania
 8. Formalności do załatwienia po rekrutacji
 9. Formalności do załatwienia po powrocie
 10. Finansowanie wyjazdów na studia
 11. Obsługa Programu Erasmus+

 

Program Erasmus

Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego Socrates, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Program Socrates został następnie przedłużony jako program Socrates II (na lata 2000/2001-2006/2007). W latach 2007-2013 był jednym z podprogramów w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" (ang. Lifelong Learning Programme) LLP - Erasmus.

 

Program Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy. Jego realizacja zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Kraje uprawnione do udziału w programie Erasmus+, to:

 • 28 państw Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.  
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia;  
 • 2 kraje kandydujące: Turcja oraz była republika Jugosławii Macedonia (FYROM).

W Polsce prawo uczestnictwa w programie Erasmus+ mają państwowe i prywatne szkoły wyższe wpisane do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kształcące studentów na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim, doktoranckim.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1 i 2 są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3 będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Do udziału w programie Erasmus+ uprawnia tzw. Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską.

Karta zachowuje ważność przez cały okres trwania programu. W przypadku nieprzestrzegania jej postanowień przez uczelnię może być anulowana.

Rokrocznie w całej Europie:

 • na stypendia Erasmusa wyjeżdża blisko 120 000 studentów.  
 • zajęcia w partnerskich uczelniach prowadzi w ramach Erasmusa rokrocznie blisko 18000 nauczycieli akademickich. 

Zobacz także:

Informacje na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji »

Informacje o programie Erasmus na Uczelni »

Informacje o stypendiach Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej - DAAD »