Uczelniane zasady programu Erasmus

Spis artykułów

 1. Wprowadzenie
 2. Program Erasmus
 3. Ogólne zasady programu Erasmus
 4. Uczelniane zasady programu Erasmus
 5. Umowy dwustronne i wymiana studentów
 6. Rekrutacja studentów na wyjazdy
 7. Przykłady i wzory dokumentów oraz formularze do pobrania
 8. Formalności do załatwienia po rekrutacji
 9. Formalności do załatwienia po powrocie
 10. Finansowanie wyjazdów na studia
 11. Obsługa Programu Erasmus+

 

Uczelniane zasady programu Erasmus

Wymiana studencka w ramach programu Erasmus odbywa się wyłącznie na podstawie umów dwustronnych o wymianie studentów zawartych pomiędzy wydziałami Politechniki Warszawskiej a uczelniami partnerskimi. Studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus mają zagwarantowany bezpłatny dostęp do oferty edukacyjnej partnera zagranicznego oraz otrzymują stypendium na pokrycie kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą. Wysokość tych stypendiów jest ustalana w oparciu o środki przyznane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus. Wyjazdy studentów są organizowane zgodnie z następującymi zasadami.

 1. Informacje o możliwości udziału w programie Erasmus publikowane są w Internecie i na tablicach ogłoszeń. Instrukcja dla wyjeżdżających studentów znajduje się na stronach internetowych Politechniki Warszawskiej.
 2. Rekrutację studentów przeprowadza Dziekan (lub upoważniony Pełnomocnik Dziekana) z udziałem opiekunów podpisanych wcześniej umów o współpracy dwustronnej w ramach Programu Erasmus. Przy rekrutacji uwzględnia się następujące kryteria:
  • średnią skumulowaną ocen z całego okresu studiów, 
  • znajomość języka danego kraju lub języka, w którym student będzie porozumiewał się na danej uczelni, 
  • opinię o studencie, 
  • zaangażowanie w opiekę nad studentami zza granicy w Politechnice Warszawskiej. 
  • Procedurze rekrutacji ogólnej nie podlegają studenci lub doktoranci, którzy sami zainicjowali podpisanie umowy z uczelnią zagraniczną i uzyskali wstępną akceptację przyjęcia oraz zgodę Dziekana. Dotyczyć to może również umów zainicjowanych przez poszczególnych opiekunów, w ramach których przygotowywane są projekty będące tematem prac dyplomowych.
 3. Listy zakwalifikowanych studentów z podaniem miejsca wyjazdu przesyłane są przez Pełnomocnika Dziekana do Koordynatora Programu Erasmus w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych w terminie do dnia 1 maja w danym roku akademickim, a równolegle przez w/w Pełnomocnika do uczelni partnerskich zgodnie z ich wymaganiami - najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. 
 4. Opiekunowie z obu uczelni uzgadniają program studiów, tzw. Learning Agreement, uwzględniający możliwości studiowania poszczególnych przedmiotów na uczelni przyjmującej, a więc m.in. znajomość języka i przygotowanie merytoryczne. Program studiów powinien zapewnić studentowi zaliczenie jednego lub dwóch semestrów zgodnych z kierunkiem studiów uwzględniając wymaganą liczbę punktów ECTS i powinien być zatwierdzony przez opiekuna studenta oraz Dziekana.
 5. Po uzyskaniu zgody Dziekana opiekunowie poszczególnych umów lub sami studenci wysyłają zgłoszenia, tzw. Student Application Form, do uczelni partnerskich - zgodnie z formularzami wymaganymi przez te uczelnie.
 6. Zgłoszenie studenta jest wysyłane do uczelni partnerskiej wraz z jego programem studiów i wykazem dotychczasowych zaliczeń. Wykaz dotychczasowych zaliczeń dla wyjeżdżającego studenta jest przygotowywany przez dziekanat, a podpisuje go Prodziekan ds. Nauczania.
 7. Studenci, zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus, składają obowiązujące dokumenty (opisane w Instrukcji) Koordynatorowi Programu w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych i podpisują z uczelnią - reprezentowaną przez Koordynatora Programu - umowę finansową, której przestrzeganie przez danego studenta jest obowiązkowe.
 8. Student otrzymuje grant, będący wynikiem podzielenia funduszu otrzymanego na realizację wymiany studenckiej przez liczbę studento-miesięcy. Wysokość grantu może ulec zmianie w zależności od czasu studiów. W przypadku rezygnacji studenta z wyjazdu na studia lub zmiany faktycznego okresu studiów, grant podlega redystrybucji. Postanowienia odnośnie wysokości przydzielania grantów mogą ulec zmianie w zależności od postanowień Narodowej Agencji Programu Socrates-Erasmus.
 9. Po zakończeniu ustalonego okresu studiów student otrzymuje wykaz zaliczeń, tzw. Transcript of Records, wraz ze zdobytymi punktami ECTS, podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację programu studiów na uczelni partnerskiej. Na podstawie tego wykazu, Dziekan dokonuje zaliczenia okresu studiów realizowanych za granicą.
 10. Po powrocie z uczelni partnerskiej student składa w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych następujące dokumenty: potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej, co stanowi podstawę jego rozliczenia finansowego, wykaz zaliczeń, wypełnioną ankietę dla stypendystów Erasmusa w danym roku akademickim oraz informację na temat uczelni partnerskiej i studiów - do umieszczenia na stronach internetowych Politechniki Warszawskiej.