Plany modelowe na stacjonarnych studiach drugiego stopnia

Spis artykułów

  1. Plany modelowe
  2. Automatyka i robotyka
  3. Elektronika
  4. Informatyka
  5. Informatyka (od 2020)
  6. Inżynieria biomedyczna
  7. Inżynieria biomedyczna (od 2020)
  8. Telekomunikacja

 

Ogólna struktura planów modelowych

 

Plany modelowe dla poszczególnych kierunków i specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia (magisterskich) w języku polskim mają tę samą ogólną strukturę i różnią się jedynie w zakresie przedmiotów technicznych. Ogólna struktura planów modelowych jest przedstawiona w tabeli 1. 

Uwaga

Ze względu na możliwość transferu zaliczeń w momencie przyjęcia na studia – w wyniku akceptacji zaliczeń uzyskanych na wcześniej odbytych studiach, np. na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, innych studiach na Wydziale lub też studiach realizowanych poza Wydziałem – strukturę planów modelowych na studiach drugiego stopnia należy traktować orientacyjne. W szczególności, struktura przedstawiona w tabeli 1 zakłada brak transferu punktów ECTS ze studiów pierwszego stopnia.

  

Tabela 1.  Struktura planów modelowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia, w przypadku braku transferu punktów ECTS ze studiów pierwszego stopnia.

semestr: 1 2 3 4
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS
Wychowanie fizyczne     0  
Język obcy – egzamin        0
Przedmioty ekonomiczno – społeczne     3 3
Przedmioty techniczne
w tym:
30 28 19 5
  Przedmioty podstawowe specjalności 30      
  Przedmioty zaawansowane
w tym:
  28 19 5
    Przedmioty zaawansowane specjalności   20 10  
    Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze   8 9 5
Dyplomowanie
w tym:
  2 8 22
  Pracownia problemowa magisterska   2    
  Pracownia dyplomowa magisterska     6  
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej       20
  Seminarium dyplomowe magisterskie 1     2  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 2       2
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej       0
suma: 30 30 30 30

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

  • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów

 

Uwaga

W wymaganiach programowych dla poszczególnych kierunków i specjalności występują niewielkie odstępstwa odnośnie liczby punktów ECTS w poszczególnych grupach przedmiotów technicznych, przy zachowaniu wymagania na łączną liczbę punktów ECTS z tych przedmiotów, dlatego w planach modelowych dla poszczególnych kierunków i specjalności też mogą występować niewielkie odstępstwa odnośnie liczby punktów ECTS w poszczególnych grupach przedmiotów technicznych, szczególnie w zakresie przedmiotów zaawansowanych.

W kolejnych artykułach przedstawiono te plany modelowe, dla poszczególnych kierunków i specjalności, w rozbiciu na poszczególne klasy programowe.