Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej

Regulamin studiów określa organizację studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Politechnice Warszawskiej.

Regulamin określa prawa i obowiązki studentów oraz działania osób realizujących proces kształcenia w Uczelni na wszystkich kierunkach, poziomach i profilach studiów.

  

Załączony Regulamin zawiera informacje z zakresu:

  • Organizacja studiów
  • Przyjęcia na studia
  • Wznowienia studiów
  • Zasady studiowania i rejestracji studentów
  • Dyplomowanie i ukończenie studiów
  • Skreślenie z listy studentów i wygaśnięcie statusu studenta
  • Prawa studenta
  • Obowiązki i odpowiedzialność studenta
  • Warunki i zasady uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych programami studiów.

  

Niniejszy Regulamin studiów ma zastosowanie wszystkich obecnych studentów PW, również tych, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

  

Pobierz plik (pdf, 379,78 kB)