Wymagania programowe na stacjonarnych studiach drugiego stopnia

Spis artykułów

  1. Wymagania programowe
  2. Automatyka i robotyka
  3. Elektronika
  4. Informatyka
  5. Informatyka (od 2020)
  6. Inżynieria biomedyczna
  7. Inżynieria biomedyczna (od 2020)
  8. Telekomunikacja

 

Struktura wymagań programowych

 

Wymagania programowe dla poszczególnych kierunków i specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia (magisterskich) mają tę samą ogólną strukturę i różnią się jedynie w zakresie przedmiotów technicznych. Ogólną strukturę tych wymagań przedstawiono w tabeli 1.

Szczegółowe wymagania dla poszczególnych kierunków lub specjalności przedstawiono w kolejnych artykułach.

 

Tabela 1. Struktura wymagań programowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia.

Klasa programowa lub przedmiot ECTS
Języki obce
w tym:
  Język obcy - egzamin *)  egzamin
Wychowanie fizyczne **)
Przedmioty ekonomiczno - społeczne 6
Przedmioty techniczne
w tym:
82
  Przedmioty podstawowe specjalności 30
  Przedmioty zaawansowane 
w tym:
52
    Przedmioty zaawansowane specjalności 30
    Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze 22
Dyplomowanie
w tym:
32
  Pracownia problemowa magisterska
  Pracownia dyplomowa magisterska 6
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 
  Seminarium dyplomowe magisterskie 1
  Seminarium dyplomowe magisterskie 2
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej – 
 suma: 120

*)  Nie ma obowiązku uzyskania jakichkolwiek punktów ECTS z klasy programowej „Języki obce”, natomiast istnieje obowiązek zdania egzaminu z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego. 

**)  Zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego (30 godzin zajęć, 0 punktów ECTS) jest wymagane od studentów przyjętych na studia drugiego stopnia począwszy od roku akademickiego 2015/2016. 

 

Uwaga

Wymagania programowe dla poszczególnych kierunków i specjalności mają tę samą ogólną strukturę, ale różnią się w zakresie przedmiotów technicznych, gdzie są możliwe niewielkie odstępstwa odnośnie liczby punktów ECTS w poszczególnych klasach programowych, przy zachowaniu wymagania na łączną liczbę punktów ECTS z przedmiotów technicznych.

W kolejnych artykułach przedstawiono te wymagania bardziej szczegółowo, w rozbiciu na poszczególne klasy programowe.