Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

W dniu 16 kwietnia 2008 r. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych zawarł z Politechniką Warszawską porozumienie w sprawie przygotowania projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Strony porozumienia postanowiły kontynuować działania przygotowawcze do realizacji projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, wymienionego pod nr 45 na liście indykatywnej projektów kluczowych, w tym dużych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Politechnice Warszawskiej, jako projektu o charakterze konsorcyjnym z udziałem Wydziałów Politechniki Warszawskiej i jednostek zewnętrznych.