Telekomunikacja Polska S.A.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Telekomunikacja Polska S.A. podpisały w dniu 16 września 201 r. umowę ramową o świadczenie usług z zakresie prac badawczo-rozwojowych. WEiTI zobowiązuje się do wykonania na rzecz Telekomunikacji Polskiej badań sieci i jakości transmisji w przewodowej oraz optycznej sieci dostępowej, badań usług telekomunikacyjnych, badań sieci i usług dostępu radiowego oraz koordynacji procesu badań, testów, kreacji nowych usług oraz rozpowszechniania wyników. 

.

Politechnika Warszawska podpisała z Telekomunikacją SA porozumienie o współpracy przy realizacji projektu "Miasteczko Testowe TP w PW". celem projektu jest stworzenie interaktywnego ekosystemu badawczo-testowego dla rozwijania i testowania nowych technologii i usług telekomunikacyjnych dzięki wykorzystaniu potencjału naukowego Politechniki Warszawskiej , doświadczenia i znajomości rynku Telekomunikacji Polskiej oraz otwartości i zaangażowania środowiska studentów zamieszkujących domy studenckie PW. Osobą odpowiedzialną ze strony PW został prof. Józef Lubacz.

.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Telekomunikacja Polska S.A. podpisały porozumienie o współpracy. Strony potwierdziły chęć współpracy w celu stworzenia lepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy zgodnie z aktualnymi i przyszłymi potrzebami technicznymi TP S.A. w dziedzinie telekomunikacji. Współpraca dotyczy studentów WEiTI; może być realizowana m.in. poprzez przyjmowanie studentów na bezpłatne studenckie praktyki zawodowe w TP S.A., zapraszanie studentów do uczestnictwa w konferencjach, sympozjach.