Składanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego stopnia (2. tura)

Składanie dokumentów:

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych w 2. turze na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych będą przyjmowane w dniach 19 i 22 lipca 2019 r. w godz. 9:00–15:00 w gmachu Wydziału przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

 

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w dziekanacie Wydziału w pokoju 112.

 

Kandydaci są zobowiązani złożyć następuje dokumenty: 

kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona w miejscu składania dokumentów,

dowód osobisty (do wglądu)

2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

kandydaci na studia w języku angielskim - dodatkowo oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na tych studiach są częściowo odpłatne, oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

 

Uwaga!

 

Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.

 

Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby (na podstawie pełnomocnictwa). Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji oraz konieczność poświadczenia odbioru decyzji o przyjęciu na studia, dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową.