Opiekunowie naukowi

Spis artykułów

  1. Założenia organizacyjne i programowe
  2. Kierunki studiów i specjalności
  3. Wybór opiekunów naukowych
  4. Indywidualizacja tempa i programu studiów
  5. Dyplomowanie

Wybór opiekunów naukowych

W trakcie rekrutacji na studia drugiego stopnia, jednocześnie z wyborem kierunku studiów i specjalności, jest dokonywany wybór instytutu, w którym będzie realizowana praca dyplomowa. 

Wybór indywidualnego opiekuna, współdziałającego ze studentem przy układaniu indywidualnego programu studiów, następuje w pierwszym semestrze studiów – zgodnie z procedurą przyjętą w danym instytucie. Opiekun naukowy studenta przyjmie rolę kierownika pracy dyplomowej na semestrze dyplomowym.

Uwaga

Procedura wyboru indywidualnego opiekuna na studiach drugiego stopnia (magisterskich) powinna w miarę możliwości umożliwić studentowi (jeśli takie jest jego życzenie) kontynuację kształcenia na specjalności realizowanej na studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) i w tematyce związanej z projektem dyplomowym wykonanym na tych studiach. 

Ewentualne dodatkowe wymagania programowe sformułowane przez dyrektora instytutu muszą zostać przedstawione studentowi odpowiednio wcześnie, tak aby mogły być uwzględnione przy tworzeniu indywidualnego planu studiów na pierwszy semestr studiów.