Plany modelowe

Spis artykułów

  1. Wymagania programowe, plany modelowe, transfer osiągnięć, rygory studiowania
  2. Charakterystyka wymagań programowych
  3. Wymagania programowe
  4. Plany modelowe
  5. Transfer osiągnięć
  6. Rygory studiowania

 

Plany modelowe 

 

Ze względu na to, że część przedmiotów zaawansowanych może być uruchamiana co drugi semestr oraz przewidując dużą różnorodność indywidualnych planów studiów, plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia nie precyzuje, jakie konkretnie przedmioty są zalecane na poszczególnych semestrach. Wskazuje natomiast liczbę punktów ECTS w poszczególnych grupach przedmiotów, jaką zaleca się uzyskać (w przybliżeniu) na poszczególnych semestrach.

Strukturę planu modelowego na stacjonarnych studiach drugiego stopnia, bez transferu punktów ECTS ze studiów pierwszego stopnia w zakresie przedmiotów podstawowych specjalności, przedstawiono w tabeli 1.

 

Tabela 1. Struktura planów modelowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia w przypadku braku transferu punktów ECTS ze studiów pierwszego stopnia

semestr: 1 2 3 4
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS
Wychowanie fizyczne     0  
Język obcy – egzamin        0
Przedmioty ekonomiczno – społeczne     3 3
Przedmioty techniczne
w tym:
30 28 19 5
  Przedmioty podstawowe specjalności 30      
  Przedmioty zaawansowane
w tym:
  28 19 5
    Przedmioty zaawansowane specjalności   20 10  
    Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze   8 9 5
Dyplomowanie
w tym:
  2 8 22
  Pracownia problemowa magisterska   2    
  Pracownia dyplomowa magisterska     6  
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej       20
  Seminarium dyplomowe magisterskie 1     2  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 2       2
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej       0
suma: 30 30 30 30

Oznaczenia:  

ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.

 

Przy projektowaniu indywidualnego planu studiów, plan modelowy podany w tabeli powyżej powinien być traktowany jedynie jako sugestia. W szczególności:

  1. studenci mający dyplom ukończenia studiów na kierunku znacznie odbiegającym od wybranej specjalności na studiach drugiego stopnia powinni zapewne zrealizować w pierwszym semestrze wszystkie wymagania związane z przedmiotami podstawowymi tej specjalności, ale mogą niektóre z tych przedmiotów zrealizować na starszych semestrach, umieszczając w swoim indywidualnym planie studiów na pierwszym semestrze niektóre z przedmiotów zaawansowanych,
  2. studenci spełniający już w momencie podjęcia studiów drugiego stopnia część wymagań programowych na tych studiach, np. absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na Wydziale, którzy najczęściej mają zaliczone – w wyniku transferu osiągnięć – 30 punktów ECTS z zakresu przedmiotów podstawowych, powinni zaprojektować swój indywidualny plan studiów obejmujący 3 semestry, tak aby w najbardziej efektywny sposób spełnić pozostałe wymagania.

Uwaga

W wymaganiach programowych dla poszczególnych specjalności mogą występować niewielkie odstępstwa odnośnie liczby punktów ECTS w poszczególnych grupach przedmiotów technicznych, przy zachowaniu wymagania na łączną liczbę punktów ECTS z tych przedmiotów, dlatego w planach modelowych też mogą występować niewielkie odstępstwa odnośnie liczby punktów ECTS w poszczególnych grupach przedmiotów technicznych, szczególnie w zakresie przedmiotów zaawansowanych.

Tabele ze szczegółowymi  « planami modelowymi »  dla poszczególnych kierunków i specjalności są przedstawione w załączniku.