Transfer osiągnięć

Spis artykułów

  1. Wymagania programowe, plany modelowe, transfer osiągnięć, rygory studiowania
  2. Charakterystyka wymagań programowych
  3. Wymagania programowe
  4. Plany modelowe
  5. Transfer osiągnięć
  6. Rygory studiowania

 

Transfer osiągnięć

 

Z chwilą przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia jest dokonywany transfer jego osiągnięć. Transfer osiągnięć polega na uznaniu za zaliczone pewnych przedmiotów w poszczególnych klasach programowych na studiach drugiego stopnia w wyniku akceptacji zaliczeń uzyskanych na wcześniej odbytych studiach, np. na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, innych studiach na Wydziale lub też studiach realizowanych poza Wydziałem.

Możliwości transferu osiągnięć zależą od dotychczasowej ścieżki kształcenia studenta. Istnieją przy tym następujące ograniczenia: 

  1. W przypadku absolwenta stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, przyjętego na studia drugiego stopnia, transferowi może podlegać co najwyżej 30 punktów ECTS z klasy przedmiotów podstawowych specjalności ( szczegółowe ograniczenia dotyczące transferu osiągnięć przedstawiono w załączniku » ).
  2. W przypadku absolwenta studiów wyższych trwających 3 lata oraz studiów, których plan przewiduje nie więcej niż 2500 godzin zajęć, transfer punktów ECTS na studia drugiego stopnia nie jest możliwy. Nawet, jeżeli na podstawie dotychczasowych osiągnięć możliwe jest uznanie za zaliczone pewnych przedmiotów podstawowych specjalności, to pozostają zachowane wymagania w zakresie łącznej liczby punktów ECTS z przedmiotów technicznych. W tym przypadku, w miejsce przedmiotów podstawowych specjalności, które zostały uznane za zaliczone, student musi zaliczyć inne przedmioty techniczne, wybrane z oferty przedmiotów obieralnych technicznych dla studiów stacjonarnych.

Decyzje w sprawie transferu osiągnięć podejmuje Dziekan (lub upoważniony prodziekan). Dziekan może zasięgnąć opinii dyrektora instytutu (lub zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych), do którego został przyjęty kandydat.

Możliwości realizacji części wymagań programowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia już w momencie rozpoczęcia tych studiów (w wyniku transferu osiągnięć) zilustrowano poniżej. 

  1. Absolwent stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych przyjęty na studia drugiego stopnia, o ile ukończył studia pierwszego stopnia na tej samej specjalności, spełnia w całości wymagania dotyczące przedmiotów podstawowych tej specjalności. Spełnia również wymagania dotyczące języka obcego. Pozostają więc do spełnienia wymagania w następujących grupach przedmiotów: przedmioty humanistyczne (6 ECTS), seminaria dyplomowe (4 ECTS), przedmioty zaawansowane z podziałem na odpowiednie grupy (łącznie 52 ECTS), pracownie problemowa i dyplomowa oraz praca dyplomowa (28 ECTS), co łącznie stanowi 90 punktów ECTS, co odpowiada nominalnie trzem semestrom studiów. Oznacza to możliwość ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich), a następnie studiów drugiego stopnia (magisterskich) w łącznym czasie 10 semestrów, przy zachowaniu nominalnego tempa studiów (po 30 punktów ECTS w semestrze).
  2. Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka, przyjęty na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, spełnia w całości wymagania dotyczące przedmiotów zaawansowanych o różnym charakterze (w wymiarze 22 ECTS) oraz – zapewne – języka obcego i pracowni problemowej, gdyż magisterska praca dyplomowa, zwłaszcza w zakresie fizyki eksperymentalnej, może być potraktowana jako spełnienie wymogu realizacji pracowni problemowej. Może on również spełniać część wymagań dotyczących seminarium dyplomowego. Zakładając, że po transferze osiągnięć do spełnienia pozostają wymagania dotyczące przedmiotów humanistycznych (6 ECTS), przedmiotów zaawansowanych specjalności (30 ECTS), seminarium dyplomowego (2 ECTS), pracowni dyplomowej i pracy dyplomowej (razem 26 ECTS) oraz wymagania w zakresie przedmiotów podstawowych specjalności (30 ECTS), co stanowi łącznie 94 punktów ECTS, można przyjąć, że przy nominalnym tempie studiowania (po 30 punktów ECTS w semestrze) studia drugiego stopnia trwałyby w praktyce 3 semestry. Skrócenie czasu studiów drugiego stopnia do 2 semestrów byłoby możliwe pod warunkiem zaliczenia w wyniku transferu osiągnięć części wymagań związanych z przedmiotami podstawowymi specjalności lub pod warunkiem studiowania w tempie wyraźnie szybszym od nominalnego. 

Uwaga

Zasady i ograniczenia dotyczące transferu osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia przedstawiono w załączniku »