Rygory studiowania

Spis artykułów

  1. Wymagania programowe, plany modelowe, transfer osiągnięć, rygory studiowania
  2. Charakterystyka wymagań programowych
  3. Wymagania programowe
  4. Plany modelowe
  5. Transfer osiągnięć
  6. Rygory studiowania

 

Rygory studiowania

 

Limit czasu na ukończenie stacjonarnych studiów drugiego stopnia wynosi 6 semestrów i dotyczy studentów przyjętych na pierwszy semestr tych studiów. Jest on odpowiednio skrócony, jeśli student został przyjęty na wyższy niż pierwszy semestr (np. dla studenta przyjętego na drugi semestr limit czasu studiowania wynosi 5 semestrów, a dla studenta przyjętego na trzeci semestr – 4 semestry).

Decyzję o tym, na który semestr jest przyjęty student podejmujący stacjonarne studia drugiego stopnia podejmuje Prodziekan ds. Nauczania, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania tych studiów w wyniku transferu osiągnięć, a w przypadku studentów kończących studia pierwszego stopnia na Wydziale także dotychczasowy czas studiów.

Co semestr są sprawdzane postępy studentów. Sprawdzeniu podlega zarówno stopień zaawansowania studiów (mierzony liczbą uzyskanych punktów ECTS) jak też uzyskiwane oceny (mierzone syntetycznie za pomocą średniej skumulowanej).

Stopień zaawansowania studiów jest określony przez łączną liczbę uzyskanych punktów ECTS, łącznie z punktami uzyskanymi w wyniku transferu osiągnięć. Średnia skumulowana jest liczona z uwzględnieniem wszystkich ocen uzyskanych od momentu podjęcia studiów. Na średnią skumulowaną mają wpływ oceny uzyskane z przedmiotów będących podstawą transferu osiągnięć dokonywanego w momencie przyjęcia na studia drugiego stopnia.

W tabeli 1. są podane minimalne progi ECTS wymagane do otrzymania rejestracji na następny semestr. Warunkiem uzyskania rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie nie mniej niż minimum wymaganej liczby punktów ECTS. Tabela określa też maksymalne możliwości przedłużania studiów, gdyż rejestracja na semestrach 5 i 6 oznacza przedłużenie studiów względem nominalnego czasu ich trwania.

Tabela 1. Minimalne rygory studiowania na stacjonarnych studiach drugiego stopnia 1)

semestr min ECTS
1
2
3
4
20
40
60
80
5
6
100
120

Rygory studiowania podane w tabeli 1. należy interpretować w następujący sposób: 

  • absolwent stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, w przypadku podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na tej samej specjalności, będzie zwykle przyjęty na drugi semestr. Obowiązują go wówczas, po zakończeniu tego semestru, rygory studiowania podane w drugim wierszu. Typowy transfer osiągnięć, wynikający z realizacji wymagań programowych na studiach pierwszego stopnia, wynosi w tym przypadku 30 punktów ECTS za przedmioty podstawowe specjalności. Spełnienie minimalnych rygorów studiowania na drugim semestrze studiów wymaga w tym przypadku uzyskania w trakcie tego semestru co najmniej 10 punktów ECTS.

 

Uwaga

1) Niezależnie od minimalnych rygorów studiowania wyrażonych łączną liczbą punktów ECTS, istnieje też obowiązek spełnienia minimalnych wymagań programowych w poszczególnych klasach programowych przeznaczonych dla danego kierunku studiów lub specjalności, w określonej liczbie semestrów.

 

Z tego powodu, rygory studiowania warunkujące rejestrację na kolejny semestr obejmują też minimalne wymagania programowe określone w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Sposób określania minimalnych wymagań programowych
                na stacjonarnych studiach drugiego stopnia 2)

semestr minimalne wymagania programowe
n
 
( n >= 3 )
Minimalna liczba punktów ECTS wymagana po semestrze  n   w każdej klasie programowej  jest taka, jaką można uzyskać po semestrze  n-2  studiując zgodnie z planem modelowym. Innymi słowy, opóźnienie w spełnieniu wymagań programowych  w każdej klasie programowej  nie może być większe niż dwa semestry w stosunku do planu modelowego.

Uwaga

2) Jak łatwo zauważyć, na dwóch pierwszych semestrach jest sprawdzana jedynie łączna liczba punktów ECTS, natomiast spełnienie minimalnych wymagań programowych w poszczególnych klasach programowych jest kontrolowane poczynając od semestru trzeciego.