Konkurs na granty dziekańskie oraz stypendia rozstrzygnięty!

Lista osób, które otrzymały stypendia.

Granty i stypendia 2014 (pdf, 151,02 kB)

Serdecznie gratulujemy!

* * *

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych ogłasza konkurs na granty dziekańskie dla młodych naukowców oraz na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich w roku 2014, ze środków na działalność statutową!

Ogólne regulacje dotyczące konkursu podane są w Zarządzeniu nr 29/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej. 

Komisja konkursowa została powołana Decyzją Dziekana WEiTI nr 10/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, w składzie:
prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski  (przewodniczący),
prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Arabas,
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak,
prof. nzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz,
przedstawiciel doktorantów.

Komisja konkursowa dokona oceny złożonych wniosków i przedstawi Dziekanowi  propozycję listy przyznania grantów dla młodych naukowców oraz propozycję listy przyznania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich.

Określa się następujący harmonogram konkursu:

Składanie wniosków na granty dziekańskie dla młodych naukowców oraz składanie wniosków na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich – do dnia 16 maja 2014 r. do Biura Dziekana (pokój nr 158, mgr. Barbara Szczepaniak).

Ocena wniosków przez Komisję konkursową oraz decyzje Dziekana WEiTI o przyznaniu grantów oraz o przyznaniu stypendiów – do dnia 28 maja 2014 r.

Podpisanie przez beneficjentów porozumień na granty oraz  podpisanie umów na stypendia – do dnia 13 czerwca 2014 r.