Komunikat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

   

KOMUNIKAT SWFiS

Zasady zaliczenia zajęć wychowania fizycznego
w semestrze letnim 2020 r.

 
   

 1. Na podstawie Zarządzenia Rektora PW nr 27/2020 z dnia 4 maja 2020 termin zaliczenia zajęć wychowania fizycznego upływa 12 czerwca a semestr letni nie zostanie najprawdopodobniej przedłużony.
 2. Student w celu zaliczenia zajęć musi odbyć minimum 26 godzin zajęć po 45 minut, które to może zrealizować poprzez:
  • udział w zajęciach w lutym i marcu (maksymalnie 6 godzin z wyjątkiem Narciarstwa i Turystyki)
  • wykonanie semestralnej pracy pisemnej na temat zadany przez swojego prowadzącego
   (4-8 godzin), do pracy należy dołączyć oświadczenie, że praca nie jest plagiatem (zgodnie
   z Zarządzeniem Rektora PW)
  • aktywność własną udokumentowaną zdjęciami, screenami z ekranu, wydrukami (6-8 godzin),
   w tym 2 godziny za wykonanie Testu Zuchory i przesłanie wyników (test jest możliwy
   do wykonania w domu z wyjątkiem próby na drążku, którą pomijamy w przypadku braku możliwości zwisu)
  • indywidualny udział w grze terenowej w Parku Łazienki Królewskie na podstawie mapy i instrukcji, które wkrótce zostaną umieszczone na stronie SWFiS i przesłanie materiałów do swojego prowadzącego (maksymalnie 6 godzin zajęć)
  • udział w zajęciach prowadzonych on line (joga, zdrowy kręgosłup) lub innych, które zostaną uruchomione od 11 maja (informacja zostanie umieszczona na stronie SWFiS) – zaliczone 2 godziny zajęć za uczestnictwo w każdych zajęciach
 3. W trybie pilnym student kontaktuje się ze swoim prowadzącym drogą elektroniczną i ustala sposób oraz termin zaliczenia zajęć czyli poprzez jakie formy aktywności zamierza zgromadzić 26 godzin zajęć wychowania fizycznego.

  
Dariusz Sońta
z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
  

SWFiS_WAŻNY KOMUNIKAT (pdf, 361,59 kB)