Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze 19Z!

W systemie USOS, na indywidualnych kontach, w rubryce saldo
oczekujące PLN, ukazały się naliczenia opłat z tytułu niezaliczonych przedmiotów w sem. 19Z, z terminem płatności do 31 marca 2020 r.

  
Naliczona opłata może zostać obniżona, jeśli student zaliczył niektóre formy zajęć z danego przedmiotu (laboratorium/ćwiczenia/projekt).

  
W celu uzyskania obniżenia opłaty należy złożyć pisemny wniosek z informacją o zaliczeniu danej formy zajęć poświadczoną przez Prowadzącego.  

  
Wnioski o obniżenie opłat należy składać do 16 marca 2020 r. w pokoju 119.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Dziekanatem, pokój 119.