Składanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2020/2021

Podczas obecnej rekrutacji postanowiliśmy ograniczyć liczbę wizyt kandydatów na studentów podczas uzupełniania dokumentów rekrutacyjnych. Z tego powodu została podjęta decyzja o podziale całego procesu na etapy.

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych będą przyjmowane 
w dniach:

28–30 września 2020 r. w godz. 10:00–14:30, w gmachu Wydziału przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

  
Godziny uzależnione są od pierwszej litery nazwiska kandydata zgodnie z tabelą:

od do Poniedziałek 28.09. Wtorek 29.09. Środa 30.09.
10:00 11:30 A-G H-O P-Ż
11:30 13:00 H-O P-Ż A-G
13:00 14:30 P-Ż A-G H-O
 • Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w odpowiednim stoisku wyznaczonym dla kierunku.
 • Kandydaci proszeni są o używanie środków umożliwiających zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniego dystansu do innych kandydatów.

  
W przypadku braku możliwości uzupełnienia dokumentów w dniach 28-30 września w wyjątkowych sytuacjach będzie to możliwe w dniu 1 października 2020 r., w trakcie spotkań grup studenckich przybliżających kierunki studiów. Dokładny opis spotkania w dniu 1 października przedstawiony będzie w osobnym ogłoszeniu. 

   
Kandydaci są zobowiązani złożyć następuje dokumenty: 

 • kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona w miejscu składania dokumentów, 
 • dowód osobisty, do wglądu,
 • 1 fotografię w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem
  i nazwiskiem,
 • kandydaci na studia w języku angielskim – dodatkowo oświadczenie o przyjęciu do wiadomości,
  że zajęcia na tych studiach są częściowo odpłatne oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

  
Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji (innym 
niż IB lub EB) zobowiązani są złożyć dodatkowo:

 • tłumaczenie świadectwa na język polski,
 • apostille lub legalizacja świadectwa,
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa.

  

UWAGA!!!

 • Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.
    
 • W przypadku chęci odebrania legitymacji studenckiej w trakcie składania dokumentów należy uiścić wpłatę za legitymację do dnia 17 września 2020 r.
    
 • Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane pełnomocnictwo:
  PEŁNOMOCNICTWO (pdf, 116,93 kB)