Zajęcia dydaktyczne prowadzone zdalnie w okresie 23.03. - 14.04.2020 r.

Komunikat Wydziału
        

W związku z Zarządzeniem Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11 marca 2020 r.,
§ 2 pkt 1 i 2, zajęcia objęte planem zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, od dnia 23.03.2020 r. do dnia 14.04.2020 r. uznaje się za zajęcia prowadzone zdalnie z wyłączeniem zajęć, których realizacja zdalna nie jest możliwa.

Każdy z koordynatorów przedmiotów poinformuje studentów zapisanych na przedmiot w jaki sposób będą prowadzone zajęcia zdalne.

Bardzo proszę stosować się do ustaleń podanych przez koordynatorów przedmiotów.
Czas nieobecności na uczelni nie jest czasem „wolnym”.   
    

UWAGA!

Przed uruchomieniem zapisu materiałów audio/wideo prezentowanych przez prowadzących
na zajęciach należy uzyskać ich zgodę. Przypominamy obowiązujący zapis z Regulaminu Studiów Politechniki Warszawskiej, § 11 pkt 8: „Na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia. W przypadku uzyskania takiej zgody zarejestrowane materiały nie mogą być udostępniane publicznie”.

   

Komunikat Studium Języków Obcych

    
Od dnia 16.03.2020 r. wszyscy lektorzy SJO PW będą kontaktować się ze studentami swoich grup lektoratowych i przesyłać informacje dotyczące organizacji nauki zdalnej oraz stosowne materiały dydaktyczne. Kontakt nastąpi na podane przez studentów adresy mailowe. Jeśli student nie dostanie żadnej informacji od lektora SJO do dnia 20.03.2020 r., powinien wysłać e-mail do swojego lektora. Wszystkie adresy do lektorów SJO (wg podziału na języki) dostępne są na stronie internetowej: 
https://www.sjo.pw.edu.pl/studium-jezykow-obcych/lektorzy/.