Aktualności

Informacja Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW z dnia 15 maja 2020 r.

W związku z Zarządzeniami: nr 29/2020 oraz nr 30/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 maja 2020 r., a także w następstwie Decyzji nr 95/2020 Rektora z dnia 14 maja 2020 r. wprowadzam następujące ograniczenia w świadczeniu pracy na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w dniach od 18 maja do 29 maja 2020 r.

 1. W okresie 18 – 29 maja obowiązek pracy na terenie Wydziału ograniczony jest tylko do sytuacji niezbędnych dla zapewnienie ciągłości realizowanych przez pracowników zadań jednostek Wydziału.
 2. Wskazania dotyczące pracy nauczycieli akademickich w obszarach kształcenia, są szczegółowo określane przez Prodziekana Wydziału ds. nauczania.
 3. Praca w jednostkach administracji ogólnowydziałowej - na terenie Gmachu Elektroniki w dniach roboczych - odbywa się w godzinach od 9:00 do 15:00.W ramach wyznaczonych godzin:
  • Pracownicy jednostek: DziekanatBiuro DziekanaBiuro Ekonomiczno -FinansoweBiuro Administracyjne (zamówienia publiczne, informacja i promocja) świadczą pracę w trybie dyżurów ustalanych  przez kierowników tych jednostek lub przez prodziekana - w kompetencjach którego znajduje się jednostka, lub zespół pracowników z danej jednostki.
  • W przypadku jednostek: Biuro Obsługi Informatycznej oraz Dział Gospodarczy – czas pracy pracowników tych jednostek, poza podanymi godzinami 9:00 – 15:00, ustalany jest z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych oraz z zapewnienia funkcjonowania infrastruktury Gmachu.
  • Grafiki dyżurów pracowników, na wszystkie dni robocze danego tygodnia, tworzone są przez kierowników jednostek i przekazywane do Biura Dziekana.
  • Dyżury mogą mieć charakter rotacyjny.
  • Pracownikom, niebiorącym udziału w danym dniu w dyżurze, kierownicy zlecają pracę zdalną, określając jej zakres, czas trwania i sposób rozliczenia.
 4. Zaleca się ograniczenie kontaktów bezpośrednich z pracownikami dyżurującymi, na rzecz kontaktów telefonicznych lub za pomocą mediów elektronicznych.
 5. Szczegółowe zasady pracy działów administracyjnych instytutów Wydziału ustalają dyrektorzy instytutów. Zaleca się wprowadzenie trybu pracy analogicznego do obowiązującego w działach administracji ogólnowydziałowej.
 6. Obowiązuje ograniczony dostęp do budynków Wydziału. Wolny wstęp na teren Wydziału mają wyłącznie osoby zatrudnione na Wydziale, na podstawie przepustki, oraz osoby zewnętrzne biorące udział w realizacji prowadzonych na Wydziale programów badawczych lub przedsięwzięć budowlanych, pod warunkiem zgłoszenia ich imiennej listy przez dyrektorów instytutów do Biura Dziekana.
 7. W przypadkach nieuwzględnionych w niniejszej Informacji, obowiązują ogólne regulacje podane w Zarządzeniach i Decyzji Rektora, wyszczególnionych w preambule do niniejszej Informacji.

  
Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

    

   
Pobierz plik z powyższymi zaleceniami: