Aktualności

Informacja Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej z dnia 12 marca 2020 r.

   
W związku z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/20202 z dnia 11 marca 2020 r., zwanego dalej Zarządzeniem Rektora, informuję
o zalecanym trybie pracy jednostek organizacyjnych Wydziału w okresie jego obowiązywania.
   

 1. Działy Administracji Ogólnowydziałowej pełnią dyżury w godz. 9:00-14:00.
 2. Grafiki dyżurów przygotowują kierownicy Działów i przekazują je do wiadomości Dziekana w każdy poniedziałek do godz. 10:00.
 3. Dyżury mogą mieć charakter rotacyjny. Pracownikom niebiorącym udziału w dyżurach kierownicy zlecają pracę zdalną, określając jej zakres, czas trwania i sposób rozliczenia.
 4. W okresie obowiązywania Zarządzenia Rektora zaleca się ograniczenie kontaktów bezpośrednich
  z pracownikami dyżurującymi, na rzecz kontaktów telefonicznych lub za pomocą mediów elektronicznych.
 5. Za zasady pracy działów administracyjnych Instytutów odpowiadają ich dyrektorzy. Zaleca się wprowadzenie trybu pracy analogicznego do obowiązującego w działach administracji ogólnowydziałowej.
 6. W okresie obowiązywania Zarządzenia Rektora ogranicza się dostęp do budynków Wydziału.
  Wolny wstęp na teren Wydziału mają wyłącznie osoby zatrudnione na Wydziale, na podstawie przepustki, oraz osoby biorące udział w realizacji prowadzonych na Wydziale programów badawczych, pod warunkiem zgłoszenia ich listy przez dyrektorów instytutów do dziekana, do dnia 18 marca br. Szczegółowe zasady przebywania w budynkach Wydziału określi Kierownik Działu Gospodarczego Wydziału.
 7. Od dnia 23 marca br. zostanie wznowione nauczanie studentów w trybie kształcenia na odległość
  we wszystkich formach zajęć, w których jest to możliwe. Szczegółowy program nauczania określi Prodziekan ds. Nauczania.

   
W pozostałych przypadkach, nieuwzględnionych w Informacji Dziekana, obowiązuje Zarządzenie JM Rektora.

    
Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

    

   
Pobierz plik z powyższymi zaleceniami: