Studium Ochrony przed Hałasem

Charakterystyka
Program zajęć obejmuje zagadnienia ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym i środowisku pracy. 

Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy.

Wykładowcami są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej oraz innych wyższych uczelni
i instytutów badawczych, eksperci i praktycy w zakresie pomiarów hałasu, map akustycznych, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych oraz regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem.

  
Czas trwania
120 godz. zajęć realizowanych w ciągu jednego semestru w trybie weekendowym, w języku polskim.

  
Zasady naboru
Ukończone studia wyższe lub dyplom szkoły średniej.

  
Termin zgłoszeń
Rekrutacja odbywa się raz w roku: w grudniu/styczniu. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 stycznia 2021 r.

  
Opłaty: 3800 zł.

  
Dodatkowe informacje
Zajęcia realizowane są w formie 8 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Planowane rozpoczęcie szkolenia - luty 2021 r.

  
Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Kierownik
dr inż. Piotr Bobiński 

Zastępca Kierownika
dr inż. Ewa Kotarbińska

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium:
00-665 Warszawa 
ul. Nowowiejska 15/19
tel. 48 505 550 902
e-mail j.witkowska@ire.pw.edu.pl