IDESA Implementation of widespread IC design skills in advanced deep submicron technologies at European universities

Kierownik :
E-mail :
Tel. :
Data rozpoczęcia :
Data zakończenia :
prof. dr hab. inż. Wiesław Kuźmicz
wbk@imio.pw.edu.pl 
+48 22 234 72 07
2007-12-01
2009-11-30

Koordynator projektu: Interuniversitair Micro-Electronica Cen­trum VZW, Belgium.

Partnerzy: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzer­land; Technische Universiteit Delft, Netherlands; The Science and Technology Facilities Council, United Kingdom; Sloven­ska Technicka Univerzita v Bratislave, Slovak Republic; Katho­lieke Universiteit Leuven, Belgium; Commisariat a L`Energie Atomiue, France.

Cel projektu: W zaawansowanych technologiach CMOS (wymiar charakterystyczny 90 nm i poniżej) pojawia się wiele nowych problemów poważnie komplikujących projektowanie. Przemysł opracował nowe metodologie i nowe narzędzia projektowa­nia. Niestety, uniwersytety nie mają dostatecznych zasobów ani doświadczenia, by nadążać za tymi tendencjami. Celem projektu IDESA jest opracowanie i dostarczenie europejskim wyższym uczelniom materiału dydaktycznego dotyczącego pro­cesów projektowania układów do realizacji w nanometrowych technologiach CMOS. Pozwoli to osiągnąć wymagane kom­petencje i podnieść poziom nauczania tak, aby możliwe było uwzględnienie metodologii projektowania w technologiach 65 nm i 45 nm.

Oczekiwane rezultaty: W ramach projektu opracowane zostaną cztery różne zaawansowane kursy projektowania z praktyczny­mi ćwiczeniami, które będą następnie powtarzane w wielu miej­scach w Europie. Opracowane będą także 32 kilkugodzinne wykłady dotyczące najbardziej zaawansowanych technologii (65 nm i 45 nm), które zostaną zarejestrowane i będą udostępniane wyższym uczelniom w postaci multimedialnej. Część z nich bę­dzie uzupełniona materiałami ćwiczeniowymi. Słuchaczami tych kursów i odbiorcami zarejestrowanych wykładów będą doktoran­ci i nauczyciele akademiccy, którzy następnie wprowadzą oma­wianą tematykę do swoich programów nauczania.