Sieć doskonałości mikro-optyki

Kierownik :
E-mail :
Tel. :
Data rozpoczęcia :
Data zakończenia :
prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański
p.szczepanski@elka.pw.edu.pl 
+48 22 234 78 88, +48 22 234 72 46
2004-09-01
2008-08-31

Koordynator projektu: Vrije Universiteit Brussel, Belgium

Partnerzy: Studiecentrum voor Kernenergie – Centre d’Etudes de l’Energie Nucleaire, Belgium; VDM Laser Optics NV, Belgium; Universiteit Gent, Belgium; Heptagon OY, Finland; Joensuun Ylio­pisto, Finland; VTT Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (Technical Research Centre of Finland), Finland; Thales S.A., France; Cen­tre National de la Recherche Scientifique, France; Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V., Germany; Lighttrans GmbH, Germany; Friedrich-Alexander Uni­versitaet Erlangen – Nuernberg, Germany; Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Germany; Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy; Technische Universiteit Delft, Netherlands; National Insti­tute of Telecommunications, Poland, Politechnika Wrocławska (Wroclaw University of Technology), Poland; Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej (Maria Curie Sklodowska University), Poland; Uniwersytet Warszawski, Poland; Universidade de Santiago de Compostela, Spain; Chalmers Tekniska Hoegskola Aktiebolag, Sweden; Uppsala Universitet, Sweden; Universite de Neuchat­el, Switzerland; CSEM Centre Suisse d‘Electronique et de Micro­technique S.A. – Recherche et Developpment, Switzerland; Suss Microoptics SA, Switzerland; Sabanci University, Turkey; Koc Uni­versity, Turkey; University of Strathclyde, United Kingdom; Heri­ot-Watt University, United Kingdom.

Cel projektu: Niniejszy projekt jest Specjalnym Projektem Badaw­czym (SPB) wspierającym działania związane z projektem unij­nym Network of Excellence on Micro-Optics NEMO.

Sieć doskonałości NEMO dedykowana jest wszelkim aspek­tom działalności związanej z rozwojem mikro-optyki, stanowią­cej dyscyplinę techniki poświęconą manipulacji oraz zarządzaniu strumieniem fotonów przy pomocy struktur i systemów skali mi­kronowej oraz submikronowej. Docelowo sieć NEMO ma sta­nowić ogólnoeuropejską platformę, złożoną ze ściśle ze sobą współpracujących, wiodących ośrodków naukowo-badawczych, technologicznych oraz produkcyjnych, stwarzającą warunki do dynamicznego rozwoju technologii i technik szeroko rozumia­nej mikro-optyki. Głównym celem sieci NEMO jest udostęp­nienie specjalizowanych centrów usług i technologii ośrodkom akademickim, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz du­żym firmom. Zdefiniowane w ramach sieci centra o charakterze usługowym (m.in. modelowania, pomiarów, produkcji, standa­ryzacji) mają stanowić wsparcie dla długofalowych projektów badawczo-wdrożeniowych z zakresu mikro-optyki. Sieć NEMO podejmuje całe bogactwo zagadnień związanych z zastosowa­niami technik i technologii fotonicznych dla poprawy jakości ży­cia codziennego.

W projekcie uczestniczą trzy jednostki Politechniki Warszaw­skiej: Wydział Mechatroniki, Wydział Elektroniki i Technik Infor­macyjnych oraz Wydział Fizyki, zaangażowane w prace głównych zespołów tematycznych Sieci – m.in. Centrum Modelowania i Projektowania, Centrum Pomiarów i Aparatury, Centrum Pro­totypowania i Replikacji oraz Centrum Standaryzacji.

Oczekiwane rezultaty: Zdefiniowanie Sieci Doskonałości, stano­wiącej europejską platformę działań naukowych, badawczych i wdrożeniowych w dziedzinie szeroko rozumianej mikroopty­ki. Wśród rezultatów projektu można wymienić trzy zasadni­cze osiągnięcia:

Zapewnienie w europejskiej przestrzeni badawczej kompe­tencji w zakresie elementów, systemów i technologii mikro-optycznych;

Ustanowienie otwartych na firmy komercyjne centrów usług i technologii mikro-optycznych, pozwalających na wdraża­nie zaawansowanych technologii w przyszłych produktach komercyjnych zorientowanych na podniesienie konkurencyj­ności Europy w społeczeństwie informacyjnym;

Rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu mikro-optyki w środowiskach akademickich i przemysłowych oraz budowanie świadomości nt. roli, jaką światło i mikro-optyka odgrywa w poprawie, jakości życia.

Oczekiwane osiągnięcia centrów doskonałości, w których tworzenie zaangażowane są jednostki Politechniki Warszaw­skiej obejmują:

  • Centrum Modelowania i Projektowania: gromadzenie, po­równywanie i rozwijanie metod i narzędzi modelowania i projektowania elementów i systemów mikro-optyki i fotoni­ki; identyfikacja „białych plam” wśród zagadnień związanych z narzędziami symulacyjnymi dla mikro-optyki;
  • Centrum Pomiarów i Aparatury: gromadzenie, integracja i rozwijanie zasobów aparatury badawczej oraz oprogramo­wania analitycznego do charakteryzacji elementów i mate­riałów mikro-optycznych, identyfikacja „białych plam” wśród zagadnień związanych z tymi narzędziami oraz opracowanie innowacyjnych koncepcji i układów pomiarowych dla potrzeb charakteryzacji wielkości mikro-optycznych;
  • Centrum Prototypowania i Replikacji – porównanie i ocena różnych technologii opracowywania, prototypowania i re­plikacji, a także rozwój i unowocześnianie tych metod oraz opracowywanie nowych rozwiązań.