Organizacja

 

ORGANIZACJA PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH

  

Student powinien samodzielnie znaleźć miejsce odbywania praktyki obowiązkowej i załatwić formalności związane z jej organizacją.

W razie wystąpienia trudności w organizacji praktyki obowiązkowej, Opiekunowie Praktyk w Instytutach oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będą udzielać pomocy.

 Procedura załatwiania formalności związanych z organizacją, odbyciem i zaliczaniem praktyk studenckich powinna przebiegać w następujący sposób:

 

 1.  znalezienie miejsca odbywania praktyki oraz ustalenie jej programu i terminu, program praktyki powinien być sporządzony w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach,
 2. akceptacja miejsca odbywania praktyki i programu praktyki przez Opiekuna Praktyki,
 3. ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków (wystarczające jest przystąpienie do zbiorowego ubezpieczenia studentów zawieranego na Politechnice Warszawskiej, na ul. Noakowskiego 20),
 4. wypełnienie trzech egzemplarzy formularza porozumienia i jednego formularza skierowania
 5. dostarczenie wypełnionych formularzy, oryginału dowodu ubezpieczenia (do wglądu) i odbitki kserograficznej dowodu ubezpieczenia oraz podania w sprawie dofinansowania praktyk do pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk (pokój 119, Gmach   Elektroniki) (dowodem ubezpieczenia jest potwierdzenie wpłaty na ubezpieczenie lub polisa, podanie o dofinansowanie powinno być złożone przed rozpoczęciem praktyk),
 6. podpisanie porozumienia przez przedstawiciela Wydziału,
 7. podpisanie porozumienia przez przedstawiciela Podmiotu Zewnętrznego,
 8. złożenie podpisanego porozumienia w dziekanacie, u pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk i odbiór skierowania na praktykę (pokój 119, Gmach Elektroniki),
 9. odbycie praktyki,
 10. dostarczenie Opiekunowi Praktyki zaświadczenia o odbyciu praktyki i raportu z praktyki,
 11. wpisanie zaliczania praktyki studenckiej do indeksu przez Opiekuna Praktyk.

 

Organizację praktyk obowiązkowych regulują:

 oraz wewnętrzne przepisy Politechniki Warszawskiej oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

>> Dostępne są angielskojęzyczne formularze porozumienia, programu, skierowania, raportu i zaświadczenia. 

 

Jeśli praktykodawca tego wymaga, to zaświadczenie o studiowaniu lub o obowiązku odbycia praktyki można uzyskać w Dziekanacie w pokoju 112.