Ogólna charakterystyka kształcenia

Spis artykułów

  1. Opis kierunków studiów
  2. Ogólna charakterystyka
  3. Automatyka i robotyka
  4. Cyberbezpieczeństwo - nowy kierunek 2019 r.!!!
  5. Elektronika
  6. Informatyka
  7. Inżynieria biomedyczna
  8. Inżynieria Internetu Rzeczy - nowy kierunek 2020 r.!!!
  9. Telekomunikacja
  10. Computer Science, Telecommunications

Ogólna charakterystyka kształcenia

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ma (jako jeden z dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej) najwyższą i najbardziej prestiżową ocenę „A+” Komitetu Badań Naukowych, co oznacza, że został uznany za elitarną jednostkę naukową i stanowi wizytówkę polskiej nauki w kraju i na świecie w dyscyplinach nauki, którymi się zajmuje. A zajmujemy się dyscyplinami, które warunkują rozwój nowoczesnych technologii i stanowią o dobrobycie społeczeństw opartych na wiedzy. Oferujemy studentom nowoczesne, dynamicznie rozwijające się kierunki studiów ściśle powiązanie z obszarami badań naukowych. Programy kształcenia, szczególnie na studiach magisterskich, są nierozerwalnie związane z aktualnymi wynikami prac naukowych, prowadzonych przez ponad 80 nauczycieli akademickich z tytułem profesorskim lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Mamy mniej niż 10 studentów przypadających na jednego nauczyciela, co jest bardzo korzystnym wskaźnikiem pozwalającym osiągnąć najwyższą jakość kształcenia. Do tego oferujemy unikatowy w skali kraju elastyczny system studiów, dający studentom możliwość samodzielnego regulowania tempa studiów i samodzielnego określania programu studiów dzięki dużej liczbie przedmiotów obieralnych i regulacjom, które ułatwiają ich swobodny wybór, szczególnie na studiach magisterskich. Co roku gościmy na Wydziale przynajmniej 5 profesorów wizytujących z najlepszych uczelni zagranicznych i prowadzimy bardzo ożywioną wymianę studentów. Co najmniej 120 studentów wyjeżdża co roku za granicę w ramach programu Erasmus+ lub w ramach programu ATHENS. Część z nich bierze udział w programach podwójnego dyplomowania, zarówno na studiach inżynierskich jak też magisterskich, które realizujemy wspólnie z renomowanymi uczelniami w Niemczech, Francji, Luxemburgu i Korei Południowej. Najlepsi nasi absolwenci maja otwartą drogę na studia doktoranckie w uczelniach amerykańskich i kanadyjskich, z którymi prowadzimy ścisłą współpracę naukową. Studenci, którzy chcą rozwijać swoje pasje naukowe, skupiają się w koła naukowe, których jest ponad 20 i realizują tam projekty pod kierunkiem opiekunów naukowych, mając do dyspozycji nowoczesną bazę laboratoryjną. Studentom, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe oferujemy kursy w certyfikowanym ośrodku CISCO, działającym na Wydziale, zaś tym, którzy myślą o założeniu własnych firm proponujemy udział w przedsięwzięciach realizowanych w laboratorium o nazwie X-LAB, będącym swoistym inkubatorem przedsiębiorczości.

Absolwenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy po studiach, nie tylko dlatego, że otrzymują najlepsze wykształcenie w dziedzinach, które napędzają rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw, ale także dlatego, że już w czasie studiów biorą udział w organizowanych na Wydziale dwa razy w roku Targach Pracy, które dają okazję znalezienia stałej bądź dorywczej pracy w obszarze związanym z kierunkiem studiów. Wielu studentów Wydziału dostaje też oferty odbycia semestralnych bądź rocznych praktyk w ośrodku badań nad cząstkami elementarnymi CERN w Genewie. Wielu korzysta też z ofert staży długoterminowych w firmach, z którymi Wydział utrzymuje stałą współpracę

Podstawowym rodzajem studiów realizowanych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych są studia stacjonarne w języku polskim. Stacjonarne studia pierwszego stopnia trwają nominalnie 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie wyników studiów pierwszego stopnia i jest uzależnione od ustalanych corocznie limitów przyjęć. Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają nominalnie 4 semestry (2 lata) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera. Spełnienie podczas studiów pierwszego stopnia, lub innych studiów realizowanych wcześniej, pewnej części wymagań programowych odpowiadających studiom drugiego stopnia czyni realnym uzyskanie dyplomu magistra inżyniera w ciągu 10 semestrów od momentu rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia.

Rysunek 1. Struktura studiów stacjonarnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (cyfry arabskie oznaczają semestry studiów).