Ogólna charakterystyka kształcenia

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Progi punktowe
 4. Automatyka i robotyka
 5. Cyberbezpieczeństwo - nowy kierunek od 2019 r.
 6. Elektronika
 7. Informatyka
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria internetu rzeczy - nowy kierunek od 2020 r.
 10. Telekomunikacja
 11. Computer Science, Telecommunications

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, jako Wydział
jednej z najlepszych Uczelni w kraju, uznanej za elitarną jednostkę naukową - o czym świadczy przyznanie statusu Uczelni Badawczej, stanowi wizytówkę polskiej nauki w kraju i na świecie
w dyscyplinach nauki, którymi się zajmuje. 

Wydział specjalizuje się w dyscyplinach, które warunkują rozwój nowoczesnych technologii i stanowią o dobrobycie społeczeństw opartych na wiedzy. Oferuje studentom nowoczesne, dynamicznie rozwijające się kierunki studiów ściśle powiązanie z obszarami badań naukowych. Programy kształcenia, są nierozerwalnie związane z aktualnymi wynikami prac naukowych, prowadzonych przez ponad 100 nauczycieli akademickich z tytułem profesorskim lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Na jednego nauczyciela przypada ok. 11 studentów, co jest bardzo korzystnym wskaźnikiem pozwalającym osiągnąć najwyższą jakość kształcenia. Oferowany unikatowy w skali kraju elastyczny system studiów, daje studentom możliwość samodzielnego regulowania tempa studiów i samodzielnego określania programu studiów dzięki dużej liczbie przedmiotów obieralnych i regulacjom, które ułatwiają ich swobodny wybór, szczególnie
na studiach magisterskich.

Co roku na Wydziale gości przynajmniej 5 profesorów wizytujących z najlepszych uczelni zagranicznych, prowadzona jest również bardzo ożywiona wymiana studentów. Rokrocznie ok. 100 studentów wyjeżdża za granicę w ramach programu Erasmus+, ATHENS lub umów dwustronnych 
(Chiny, Korea, Tajwan). Część z nich bierze udział w programach podwójnego dyplomowania, zarówno na studiach inżynierskich jak też magisterskich, które realizowane są wspólnie z renomowanymi uczelniami w Niemczech, Francji, Luksemburgu i Korei Południowej. W ramach wspomnianych programów, corocznie Wydział odwiedza ok. 200 studentów ze wszystkich stron świata.

Najlepsi absolwenci Wydziału mają otwartą drogę na studia doktoranckie w uczelniach krajowych
i zagranicznych, z którymi prowadzona jest ścisła współpraca naukowa - w sumie ponad 100 podmiotów naukowych.

Studenci, którzy chcą rozwijać swoje pasje naukowe, skupiają się wokół 19 kół naukowych i realizują projekty pod kierunkiem opiekunów naukowych, mając do dyspozycji nowoczesną bazę laboratoryjną. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe studenci mogą zdobyć na kursach, w działającym na Wydziale 
certyfikowanym ośrodku CISCO, zaś ci, którzy myślą o założeniu własnych firm mogą uczestniczyć
w przedsięwzięciach realizowanych w laboratorium o nazwie X-LAB, będącym swoistym inkubatorem przedsiębiorczości.

Absolwenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych bez problemu znajdują dobrze płatną pracę, nie tylko dlatego, że otrzymują najlepsze wykształcenie w dziedzinach, które napędzają rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw, ale także dlatego, że już w czasie studiów biorą udział
w organizowanych na Wydziale dwa razy w roku Targach Pracy, które dają okazję znalezienia stałej bądź dorywczej pracy w obszarze związanym z kierunkiem studiów. Wielu studentów Wydziału dostaje też oferty stażu lub semestralnych bądź rocznych praktyk w firmach, z którymi Wydział utrzymuje stałą współpracę.

Podstawowym rodzajem studiów realizowanych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych 
są studia stacjonarne w języku polskim. Stacjonarne studia pierwszego stopnia trwają nominalnie
7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie wyników studiów pierwszego stopnia i jest uzależnione
od ustalanych corocznie limitów przyjęć. Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają nominalnie
4 semestry (2 lata) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera. Spełnienie podczas studiów pierwszego stopnia, lub innych studiów realizowanych wcześniej, pewnej części wymagań programowych odpowiadających studiom drugiego stopnia czyni realnym uzyskanie dyplomu magistra inżyniera w ciągu 10 semestrów od momentu rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia, co pokazuje rysunek 1.

Rysunek 1. Struktura studiów stacjonarnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (cyfry arabskie oznaczają semestry studiów)

  

Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na Wydziale są domyślnie przyjmowani
na drugi semestr studiów drugiego stopnia (magisterskich), gdyż mają zwykle uznane spełnienie części wymagań programowych na tych studiach w wyniku transferu osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia, np. w wymiarze 30 punktów ECTS z zakresu przedmiotów podstawowych.