Zasady kwalifikacji

Spis artykułów

 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia
 2. Limity przyjęć
 3. Zasady kwalifikacji
 4. Zgłoszenia kandydatów
 5. Źródła informacji

   
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie) mają:

 • absolwenci stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na Wydziale,
 • inni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych.

  
O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia mogą ponadto ubiegać się kandydaci, którzy mają możliwość ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na Wydziale przed rozpoczęciem kolejnego semestru. Przyjęcie takich kandydatów na studia drugiego stopnia ma charakter warunkowy.

  
Procedura kwalifikacji rozróżnia kandydatów, którzy są studentami lub absolwentami Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia poza Wydziałem.
W przypadku absolwenta Wydziału, który ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia po upływie więcej niż jednego semestru od momentu ukończenia studiów pierwszego stopnia decyzję
o zakwalifikowaniu go do jednej z grup (absolwenci Wydziału lub absolwenci spoza Wydziału) podejmuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

  
Kwalifikacja kandydatów będących studentami lub absolwentami Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, którzy spełniają warunki ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia
oraz złożyli deklarację na te studia, odbywa się na podstawie wartości średniej skumulowanej ocen,
w ramach limitów przyjęć na poszczególne specjalności.

  
Kwalifikacja kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe poza Wydziałem odbywa się zgodnie
z następującymi zasadami:

 • Podstawą oceny przydatności kandydata na studia drugiego stopnia (magisterskie) są przede wszystkim predyspozycje do samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów, udokumentowane m.in. odpowiednimi ocenami z przedmiotów o charakterze podstawowym. Zgodność dotychczasowego kierunku kształcenia z deklarowanymi preferencjami w zakresie wyboru specjalności jest mniej istotna.
 • Na podstawie analizy dokumentów przedłożonych przez kandydata oraz ewentualnej rozmowy
  z kandydatem, biorąc pod uwagę ustalone limity przyjęć na poszczególne specjalności, Komisja podejmuje jedną z następujących decyzji:
  • przyjęcie na określoną specjalność,
  • przyjęcie warunkowe na określoną specjalność (warunkiem przyjęcia jest dostarczenie
   w wymaganym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów, przede wszystkim dyplomu ukończenia studiów),
  • nieprzyjęcie.

Decyzje są podejmowane w terminie do 15 września (dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym) lub 10 lutego (dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim).

  
Kandydaci przyjęci warunkowo na studia drugiego stopnia zostają przyjęci na te studia, jeżeli
do momentu terminu rozpoczęcia studiów drugiego stopnia spełnią wymagania warunkujące przyjęcie.

W przypadku kandydatów kończących studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych weryfikacja warunków ubiegania się i przyjęcia na studia drugiego stopnia następuje w dwóch etapach:

 • przed podjęciem decyzji o przyjęciu warunkowym na studia drugiego stopnia sprawdza się, czy student spełnił wymagania programowe studiów pierwszego stopnia oraz czy złożył pracę dyplomową
  w wyznaczonym terminie, tzn. na trzy tygodnie przed terminem rozpoczęcia kolejnego semestru.
 • przed terminem rozpoczęcia studiów drugiego stopnia sprawdza się, czy student zdał egzamin dyplomowy.

Niespełnienie przez pewną liczbę studentów przyjętych warunkowo na studia drugiego stopnia wymagań warunkujących przyjęcie nie ma wpływu na wcześniej podjęte decyzje dotyczące przydziału specjalności i instytutów dyplomujących dla pozostałych studentów.
  

Szczegółowe zasady kwalifikacji są przedstawione w załączniku»